ข้อมูลตารางสอน
คุณครูจิราพร กุลพิพัฒน์สัจจะ(110)
คาบ1
8.30
คาบ2
9.25
คาบ3
10.20
คาบ4
11.15
คาบ5
12.10
คาบ6
13.05
คาบ7
14.00
คาบ8
14.55
คาบ9
15.50
จันทร์ ท32101
5/2
ท32101
5/1
ท32101
5/3
บำเพ็ญ
5/5
อังคาร ท32101
5/5
ท32101
5/9
พุธ ท32101
5/1
ท32101
5/2
ท32101
5/4
พฤหัส ท32101
5/4
ท32101
5/9
ท32101
5/3
ศุกร์ ท32101
5/5
ท22204
2/3
ท22204
2/3

ข้อมูลตารางสอน
คุณครูอันติมา รุ่งสว่าง(112)
คาบ1
8.30
คาบ2
9.25
คาบ3
10.20
คาบ4
11.15
คาบ5
12.10
คาบ6
13.05
คาบ7
14.00
คาบ8
14.55
คาบ9
15.50
จันทร์ ท33101
6/5
ท33101
6/3
ท33101
6/9
บำเพ็ญ
6/6
อังคาร ท33101
6/4
ท33101
6/1
ท33101
6/6
พุธ ท33101
6/5
พฤหัส ท33101
6/3
ท33101
6/6
ท33101
6/4
ชุมนุม
-/-
ศุกร์ ท33101
6/1
ท33101
6/9

ข้อมูลตารางสอน
คุณครูอภิญญา ศรีเวียง(117)
คาบ1
8.30
คาบ2
9.25
คาบ3
10.20
คาบ4
11.15
คาบ5
12.10
คาบ6
13.05
คาบ7
14.00
คาบ8
14.55
คาบ9
15.50
จันทร์ ท31101
4/5
ท31101
4/1
บำเพ็ญ
4/4
อังคาร ท31101
4/4
ท31101
4/9
พุธ ท31101
4/5
ท31101
4/6
ท31101
4/3
พฤหัส ท31101
4/3
ท31101
4/6
ท20211
2/12
ท20211
2/12
ชุมนุม
-/-
ศุกร์ ท31101
4/1
ท31101
4/9
ท31101
4/4

ข้อมูลตารางสอน
คุณครูสายทิพย์ เกรียงวงศ์(118)
คาบ1
8.30
คาบ2
9.25
คาบ3
10.20
คาบ4
11.15
คาบ5
12.10
คาบ6
13.05
คาบ7
14.00
คาบ8
14.55
คาบ9
15.50
จันทร์ ท22101
2/7
ท22101
2/6
ลส-นน
2/8
อังคาร ท22101
2/8
ท22101
2/6
ท22101
2/5
พุธ ท22101
2/5
ท22101
2/7
พฤหัส ท22101
2/5
ท22101
2/6
ท22101
2/8
ชุมนุม
-/-
ศุกร์ ท22101
2/8
ท22101
2/7

ข้อมูลตารางสอน
คุณครูกฤษฎา รุ่งเรือง(119)
คาบ1
8.30
คาบ2
9.25
คาบ3
10.20
คาบ4
11.15
คาบ5
12.10
คาบ6
13.05
คาบ7
14.00
คาบ8
14.55
คาบ9
15.50
จันทร์ ท22101
2/3
ท22101
2/2
ท22101
2/4
ลส-นน
2/3
อังคาร ท22101
2/3
ท22101
2/2
ท22101
2/1
พุธ ท22101
2/1
ท22101
2/4
ท20208
3/5
ท20208
3/5
พฤหัส ท22101
2/1
ท22101
2/3
ชุมนุม
-/-
ศุกร์ ท22101
2/4
ท22101
2/2

ข้อมูลตารางสอน
คุณครูดาราวรรณ สุขคันธรักษ์(120)
คาบ1
8.30
คาบ2
9.25
คาบ3
10.20
คาบ4
11.15
คาบ5
12.10
คาบ6
13.05
คาบ7
14.00
คาบ8
14.55
คาบ9
15.50
จันทร์ ท21101
1/10
ท21101
1/9
ท21101
1/8
ลส-นน
1/10
อังคาร ท21101
1/8
ท21101
1/7
I20201
2/3
I20201
2/3
พุธ ท21101
1/10
ท21101
1/7
ท21101
1/9
พฤหัส ท21101
1/8
ชุมนุม
-/-
ศุกร์ ท21101
1/9
ท21101
1/10
ท21101
1/7

ข้อมูลตารางสอน
คุณครูธนัญญา เอมบำรุง(121)
คาบ1
8.30
คาบ2
9.25
คาบ3
10.20
คาบ4
11.15
คาบ5
12.10
คาบ6
13.05
คาบ7
14.00
คาบ8
14.55
คาบ9
15.50
จันทร์ ท23101
3/12
ท23101
3/13
ท23101
3/10
ลส-นน
3/10
อังคาร ท23101
3/9
ท23101
3/11
ท23101
3/13
พุธ ท23101
3/11
ท23101
3/10
ท23101
3/12
พฤหัส ท23101
3/12
ท23101
3/9
ท23101
3/11
ชุมนุม
-/-
ศุกร์ ท23101
3/13
ท23101
3/9
ท23101
3/10

ข้อมูลตารางสอน
คุณครูสันติศักดิ์ ทองสร้อย(122)
คาบ1
8.30
คาบ2
9.25
คาบ3
10.20
คาบ4
11.15
คาบ5
12.10
คาบ6
13.05
คาบ7
14.00
คาบ8
14.55
คาบ9
15.50
จันทร์ ท22101
2/12
ท22101
2/11
ท33101
6/2
ลส-นน
2/11
อังคาร ท22101
2/13
ท22101
2/13
ท33101
6/7
พุธ ท33101
6/8
ท33101
6/2
ท22101
2/11
ท22101
2/12
พฤหัส ท22101
2/12
ท33101
6/8
ชุมนุม
-/-
ศุกร์ ท22101
2/11
ท33101
6/7
ท22101
2/13

ข้อมูลตารางสอน
คุณครูสาริณี กล่อมดี(123)
คาบ1
8.30
คาบ2
9.25
คาบ3
10.20
คาบ4
11.15
คาบ5
12.10
คาบ6
13.05
คาบ7
14.00
คาบ8
14.55
คาบ9
15.50
จันทร์ ท32101
5/7
ท32101
5/8
ท21101
1/13
ท21101
1/12
ลส-นน
1/13
อังคาร ท21101
1/11
ท21101
1/13
ท32101
5/8
พุธ ท21101
1/11
ท32101
5/6
พฤหัส ท21101
1/12
ท21101
1/13
ท32101
5/7
ชุมนุม
-/-
ศุกร์ ท21101
1/11
ท21101
1/12
ท32101
5/6

ข้อมูลตารางสอน
คุณครูเฉลิม เพิ่มนาม(124)
คาบ1
8.30
คาบ2
9.25
คาบ3
10.20
คาบ4
11.15
คาบ5
12.10
คาบ6
13.05
คาบ7
14.00
คาบ8
14.55
คาบ9
15.50
จันทร์ ท23101
3/2
ท23101
3/4
ท23101
3/1
ลส-นน
3/4
อังคาร ท23101
3/4
ท23101
3/1
พุธ ท23101
3/4
ท23101
3/3
I30201
4/5
I30201
4/5
พฤหัส ท23101
3/2
ท23101
3/3
ท23101
3/1
ชุมนุม
-/-
ศุกร์ ท23101
3/3
ท23101
3/2

ข้อมูลตารางสอน
คุณครูนุสรา ส่งศรี(126)
คาบ1
8.30
คาบ2
9.25
คาบ3
10.20
คาบ4
11.15
คาบ5
12.10
คาบ6
13.05
คาบ7
14.00
คาบ8
14.55
คาบ9
15.50
จันทร์ ท31101
4/7
ท31101
4/8
ท21101
1/1
ลส-นน
1/2
อังคาร ท21101
1/2
ท21101
1/3
ท31101
4/2
พุธ ท21101
1/3
ท21101
1/2
ท21101
1/1
พฤหัส ท31101
4/8
ท21101
1/1
ท21101
1/2
ชุมนุม
-/-
ศุกร์ ท31101
4/2
ท31101
4/7
ท21101
1/3

ข้อมูลตารางสอน
คุณครูณัฐริกา โดดเจ็ดริ้ว(127)
คาบ1
8.30
คาบ2
9.25
คาบ3
10.20
คาบ4
11.15
คาบ5
12.10
คาบ6
13.05
คาบ7
14.00
คาบ8
14.55
คาบ9
15.50
จันทร์ ท23101
3/8
ท23101
3/5
ท23101
3/6
ลส-นน
3/8
อังคาร ท23101
3/7
ท23101
3/5
ท23101
3/8
พุธ ท23101
3/7
ท20211
2/1
ท20211
2/1
พฤหัส ท23101
3/7
ท23101
3/6
ท23101
3/5
ท23101
3/8
ชุมนุม
-/-
ศุกร์ ท23101
3/6
ท20211
2/7
ท20211
2/7

ข้อมูลตารางสอน
คุณครูนิยดา ศิลปนภาพร(128)
คาบ1
8.30
คาบ2
9.25
คาบ3
10.20
คาบ4
11.15
คาบ5
12.10
คาบ6
13.05
คาบ7
14.00
คาบ8
14.55
คาบ9
15.50
จันทร์ ท21101
1/4
ท22101
2/10
ท22101
2/9
อังคาร ท21101
1/5
ท22101
2/10
พุธ ท22101
2/9
ท21101
1/6
ท21101
1/4
ท21101
1/5
พฤหัส ท21101
1/5
ท22101
2/9
ท21101
1/6
ชุมนุม
-/-
ศุกร์ ท22101
2/10
ท21101
1/4
ท21101
1/6

ข้อมูลตารางสอน
คุณครูวรรณพร ทองสมนึก(213)
คาบ1
8.30
คาบ2
9.25
คาบ3
10.20
คาบ4
11.15
คาบ5
12.10
คาบ6
13.05
คาบ7
14.00
คาบ8
14.55
คาบ9
15.50
จันทร์ ค33201
6/1
ค33201
6/2
ค33201
6/3
บำเพ็ญ
6/2
อังคาร ค33201
6/2
ค33201
6/4
ค33201
6/1
พุธ ค33201
6/1
ค33201
6/2
ค33201
6/4
พฤหัส ค33201
6/4
ค33201
6/1
ค33201
6/2
ค33201
6/3
ชุมนุม
-/-
ศุกร์ ค33201
6/3
ค33201
6/4
ค33201
6/3

ข้อมูลตารางสอน
คุณครูปราโมทย์ เพ็งเลา(215)
คาบ1
8.30
คาบ2
9.25
คาบ3
10.20
คาบ4
11.15
คาบ5
12.10
คาบ6
13.05
คาบ7
14.00
คาบ8
14.55
คาบ9
15.50
จันทร์ ค31201
4/2
ค31201
4/1
ค31201
4/4
ค31201
4/3
อังคาร ค31201
4/2
ค31201
4/3
พุธ ค31201
4/2
ค31201
4/3
ค31201
4/4
ค31201
4/1
พฤหัส ค31201
4/1
ค31201
4/4
ชุมนุม
-/-
บำเพ็ญ
4/3
ศุกร์ ค31201
4/3
ค31201
4/1
ค31201
4/4
ค31201
4/2

ข้อมูลตารางสอน
คุณครูรสชกร บุบผาคำ(216)
คาบ1
8.30
คาบ2
9.25
คาบ3
10.20
คาบ4
11.15
คาบ5
12.10
คาบ6
13.05
คาบ7
14.00
คาบ8
14.55
คาบ9
15.50
จันทร์ ค31101
4/9
ค31101
4/7
ค31101
4/6
ค31101
4/5
บำเพ็ญ
4/7
อังคาร ค31101
4/8
ค31101
4/6
พุธ ค31101
4/7
ค31101
4/8
พฤหัส ค31101
4/5
ค31101
4/8
ค31101
4/7
ค31101
4/9
ชุมนุม
-/-
ศุกร์ ค31101
4/9
ค31101
4/5
ค31101
4/6

ข้อมูลตารางสอน
คุณครูพัฒนี มูลดี(217)
คาบ1
8.30
คาบ2
9.25
คาบ3
10.20
คาบ4
11.15
คาบ5
12.10
คาบ6
13.05
คาบ7
14.00
คาบ8
14.55
คาบ9
15.50
จันทร์ ค21101
1/3
ค31101
4/3
ค31101
4/2
อังคาร ค31101
4/4
ค31101
4/2
ค31101
4/1
พุธ ค31101
4/2
ค31101
4/3
ค31101
4/4
ค31101
4/1
พฤหัส ค21101
1/3
ค31101
4/1
บำเพ็ญ
4/2
ศุกร์ ค31101
4/3
ค31101
4/4
ค21101
1/3

ข้อมูลตารางสอน
คุณครูสุวิทย์ สมหลักชัย(221)
คาบ1
8.30
คาบ2
9.25
คาบ3
10.20
คาบ4
11.15
คาบ5
12.10
คาบ6
13.05
คาบ7
14.00
คาบ8
14.55
คาบ9
15.50
จันทร์ ค23101
3/12
ค23201
3/7
ค23101
3/7
ลส-นน
3/12
อังคาร
พุธ ค23201
3/1
ค23201
3/12
ค23101
3/7
พฤหัส ค23101
3/12
ค23201
3/7
ชุมนุม
-/-
ศุกร์ ค23201
3/1
ค23201
3/12
ค23101
3/7
ค23101
3/12

ข้อมูลตารางสอน
คุณครูปรีชา กุลพิพัฒน์สัจจะ(223)
คาบ1
8.30
คาบ2
9.25
คาบ3
10.20
คาบ4
11.15
คาบ5
12.10
คาบ6
13.05
คาบ7
14.00
คาบ8
14.55
คาบ9
15.50
จันทร์ ค32101
5/8
ค32101
5/5
I30201
5/7
I30201
5/7
อังคาร ค32101
5/6
ค32101
5/5
ค32101
5/7
พุธ ค32101
5/6
พฤหัส ค32101
5/7
ค32101
5/8
ค32101
5/5
ชุมนุม
-/-
บำเพ็ญ
5/7
ศุกร์ ค32101
5/7
ค32101
5/8
ค32101
5/6

ข้อมูลตารางสอน
คุณครูสุนันทา เพ็งมี(226)
คาบ1
8.30
คาบ2
9.25
คาบ3
10.20
คาบ4
11.15
คาบ5
12.10
คาบ6
13.05
คาบ7
14.00
คาบ8
14.55
คาบ9
15.50
จันทร์ ค21201
1/1
ค21201
1/13
ค33205
6/7
ค21101
1/7
ลส-นน
1/7
อังคาร ค33205
6/8
ค21201
1/12
ค33205
6/9
พุธ ค21201
1/7
ค21201
1/12
ค33205
6/6
ค21201
1/2
พฤหัส ค33205
6/9
ค33205
6/8
ชุมนุม
-/-
ศุกร์ ค21201
1/2
ค21201
1/1
ค33205
6/6
ค21201
1/13
ค33205
6/7

ข้อมูลตารางสอน
คุณครูสุภาพร แซ่เจ็ง(227)
คาบ1
8.30
คาบ2
9.25
คาบ3
10.20
คาบ4
11.15
คาบ5
12.10
คาบ6
13.05
คาบ7
14.00
คาบ8
14.55
คาบ9
15.50
จันทร์ ค22101
2/8
ค22101
2/5
ลส-นน
2/1
อังคาร ค22101
2/1
ค22101
2/5
ค22101
2/2
ค22101
2/7
ค22101
2/8
พุธ ค22101
2/1
ค22101
2/2
ค22101
2/6
ค22101
2/7
พฤหัส ค22101
2/8
ค22101
2/2
ค22101
2/6
ค22101
2/5
ชุมนุม
-/-
ศุกร์ ค22101
2/6
ค22101
2/7
ค22101
2/1
I20201
2/2
I20201
2/2

ข้อมูลตารางสอน
คุณครูธัญพิสิษฐ์ แก้วปากเปาะ(229)
คาบ1
8.30
คาบ2
9.25
คาบ3
10.20
คาบ4
11.15
คาบ5
12.10
คาบ6
13.05
คาบ7
14.00
คาบ8
14.55
คาบ9
15.50
จันทร์ ค23101
3/2
ค23101
3/8
ค23101
3/10
ค23101
3/13
ลส-นน
3/9
อังคาร ค23101
3/11
ค23101
3/9
ค23101
3/2
พุธ ค23101
3/8
ค23101
3/9
ค23101
3/11
ค23101
3/10
พฤหัส ค23101
3/8
ค23101
3/13
ค23101
3/11
ชุมนุม
-/-
ศุกร์ ค23101
3/2
ค23101
3/10
ค23101
3/9
ค23101
3/13

ข้อมูลตารางสอน
คุณครูปวีณ์สุดา ฟักเขียว(230)
คาบ1
8.30
คาบ2
9.25
คาบ3
10.20
คาบ4
11.15
คาบ5
12.10
คาบ6
13.05
คาบ7
14.00
คาบ8
14.55
คาบ9
15.50
จันทร์ ค22101
2/4
ค22101
2/3
ค22201
2/7
ค22201
2/1
ลส-นน
2/13
อังคาร ค22101
2/3
I20201
2/11
I20201
2/11
พุธ ค22101
2/3
ค22201
2/13
ค22201
2/2
ค22101
2/4
พฤหัส ค22201
2/7
ค22201
2/1
ค22201
2/12
ค22201
2/2
ชุมนุม
-/-
ศุกร์ ค22201
2/13
ค22101
2/4
ค22201
2/12

ข้อมูลตารางสอน
คุณครูศศิพิมพ์ ใจศรี(231)
คาบ1
8.30
คาบ2
9.25
คาบ3
10.20
คาบ4
11.15
คาบ5
12.10
คาบ6
13.05
คาบ7
14.00
คาบ8
14.55
คาบ9
15.50
จันทร์ ค21101
1/9
ค21101
1/11
ค21101
1/10
ค21101
1/8
ลส-นน
1/13
อังคาร ค21203
1/7
ค21101
1/9
ค21101
1/7
พุธ ค21101
1/8
ค21101
1/10
ค21101
1/13
ค21101
1/11
พฤหัส ค21101
1/13
ค21101
1/7
ค21101
1/9
ค21101
1/11
ชุมนุม
-/-
ศุกร์ ค21101
1/13
ค21101
1/7
ค21101
1/10
ค21101
1/8

ข้อมูลตารางสอน
คุณครูพิษณุ ยงดี(232)
คาบ1
8.30
คาบ2
9.25
คาบ3
10.20
คาบ4
11.15
คาบ5
12.10
คาบ6
13.05
คาบ7
14.00
คาบ8
14.55
คาบ9
15.50
จันทร์ ค32101
5/2
ค32101
5/3
บำเพ็ญ
5/2
อังคาร ค32101
5/9
ค32101
5/2
ค32101
5/1
พุธ ค32101
5/4
ค32101
5/1
ค32101
5/3
พฤหัส ค32101
5/4
ค32101
5/2
ค32101
5/1
ค32101
5/9
ชุมนุม
-/-
ศุกร์ ค32101
5/4
ค32101
5/9
ค32101
5/3

ข้อมูลตารางสอน
คุณครูหนุ่ม โพธิ(233)
คาบ1
8.30
คาบ2
9.25
คาบ3
10.20
คาบ4
11.15
คาบ5
12.10
คาบ6
13.05
คาบ7
14.00
คาบ8
14.55
คาบ9
15.50
จันทร์ ค22101
2/13
ค22101
2/12
ค22101
2/11
ค22101
2/9
ลส-นน
2/10
อังคาร ค22101
2/11
ค22101
2/12
I20201
2/4
I20201
2/4
พุธ ค22101
2/11
ค22101
2/10
ค22101
2/12
พฤหัส ค22101
2/9
ค22101
2/10
ค22101
2/13
ชุมนุม
-/-
ศุกร์ ค22101
2/9
ค22101
2/10
ค22101
2/13
ค22205
2/7

ข้อมูลตารางสอน
คุณครูปวริศ นันทรัตน์กุล(234)
คาบ1
8.30
คาบ2
9.25
คาบ3
10.20
คาบ4
11.15
คาบ5
12.10
คาบ6
13.05
คาบ7
14.00
คาบ8
14.55
คาบ9
15.50
จันทร์ ค33201
6/5
ค32201
5/2
ลส-นน
3/13
ค32201
5/1
อังคาร ค33201
6/5
ค32201
5/2
พุธ ค23201
3/13
ค32201
5/2
ค32201
5/1
ค33201
6/5
พฤหัส ค32201
5/1
ค33201
6/5
ชุมนุม
-/-
ศุกร์ ค32201
5/1
ค32201
5/2
ค23201
3/13

ข้อมูลตารางสอน
คุณครูโสรยา วรเลข(235)
คาบ1
8.30
คาบ2
9.25
คาบ3
10.20
คาบ4
11.15
คาบ5
12.10
คาบ6
13.05
คาบ7
14.00
คาบ8
14.55
คาบ9
15.50
จันทร์ ค21101
1/5
ค21101
1/2
ค21101
1/6
ค21101
1/12
ลส-นน
1/1
อังคาร ค21101
1/1
ค21101
1/4
ค21101
1/12
พุธ ค21101
1/6
ค21101
1/12
ค21101
1/4
พฤหัส ค21101
1/1
ค21101
1/4
ค21101
1/2
ค21101
1/5
ชุมนุม
-/-
ศุกร์ ค21101
1/5
ค21101
1/2
ค21101
1/1
ค21101
1/6

ข้อมูลตารางสอน
คุณครูคติยา ศรนารายณ์(236)
คาบ1
8.30
คาบ2
9.25
คาบ3
10.20
คาบ4
11.15
คาบ5
12.10
คาบ6
13.05
คาบ7
14.00
คาบ8
14.55
คาบ9
15.50
จันทร์ ค23101
3/3
ค23101
3/6
ค23101
3/4
ลส-นน
3/6
อังคาร ค23101
3/5
ค23101
3/1
ค23101
3/6
ค23101
3/3
พุธ ค23101
3/1
ค23101
3/6
ค23101
3/4
ค23203
3/2
พฤหัส ค23101
3/4
ค23101
3/5
ค23203
3/2
ค23101
3/3
ชุมนุม
-/-
ศุกร์ ค23101
3/5
ค23101
3/1

ข้อมูลตารางสอน
คุณครูสรรัตน์ กองแก้ว บุญญะหงษ์(309)
คาบ1
8.30
คาบ2
9.25
คาบ3
10.20
คาบ4
11.15
คาบ5
12.10
คาบ6
13.05
คาบ7
14.00
คาบ8
14.55
คาบ9
15.50
จันทร์ ว31221
4/1
ว31221
4/1
ว32223
5/1
อังคาร ว31221
4/3
ว31221
4/3
ว30223
5/2
ว30223
5/2
พุธ ว32223
5/1
ว32223
5/1
พฤหัส ว32223
5/3
ว32223
5/3
ว31221
4/1
ชุมนุม
-/-
บำเพ็ญ
5/1
ศุกร์ ว30223
5/2
ว32223
5/3
ว31221
4/3

ข้อมูลตารางสอน
คุณครูนภาภรณ์ แก้วศรี(310)
คาบ1
8.30
คาบ2
9.25
คาบ3
10.20
คาบ4
11.15
คาบ5
12.10
คาบ6
13.05
คาบ7
14.00
คาบ8
14.55
คาบ9
15.50
จันทร์ ว21101
1/6
ว21101
1/6
ว21101
1/3
ว21101
1/3
ลส-นน
1/5
อังคาร พ21101
1/2
ว21101
1/2
พุธ ว21101
1/4
ว21101
1/4
ว21101
1/8
ว21101
1/8
พฤหัส ว21101
1/5
ว21101
1/5
ว21101
1/2
ชุมนุม
-/-
ศุกร์ ว21101
1/3
ว21101
1/5
ว21101
1/4
ว21101
1/6
ว21101
1/8

ข้อมูลตารางสอน
คุณครูสราวุธ สุธีรวงศ์(319)
คาบ1
8.30
คาบ2
9.25
คาบ3
10.20
คาบ4
11.15
คาบ5
12.10
คาบ6
13.05
คาบ7
14.00
คาบ8
14.55
คาบ9
15.50
จันทร์ ว22101
2/9
ส22101
2/9
ว22101
2/13
ว22101
2/13
ลส-นน
2/7
อังคาร ว22101
2/10
ว22101
2/10
ว22101
2/8
ว22101
2/8
ว22101
2/13
พุธ ว22101
2/9
ว22101
2/10
พฤหัส ว22101
2/7
ว22101
2/7
ว22101
2/8
ว22101
2/7
ศุกร์ ว20201
2/12
ว20201
2/12

ข้อมูลตารางสอน
คุณครูสนองภัทร สุธีรวงศ์(323)
คาบ1
8.30
คาบ2
9.25
คาบ3
10.20
คาบ4
11.15
คาบ5
12.10
คาบ6
13.05
คาบ7
14.00
คาบ8
14.55
คาบ9
15.50
จันทร์ ว20201
2/13
ว20201
2/13
ว31241
4/1
ว31241
4/1
อังคาร ว30101
4/1
ว30101
4/9
พุธ ว31241
4/1
ว31241
4/1
ว31241
4/2
พฤหัส ว30101
4/1
ว30101
4/1
ว31241
4/3
ว31241
4/3
ชุมนุม
-/-
บำเพ็ญ
4/1
ศุกร์ ว31241
4/2
ว31241
4/2
ว30101
4/9
ว30101
4/9
ว31241
4/3

ข้อมูลตารางสอน
คุณครูรัชณิยพร บุญประเสริฐ(324)
คาบ1
8.30
คาบ2
9.25
คาบ3
10.20
คาบ4
11.15
คาบ5
12.10
คาบ6
13.05
คาบ7
14.00
คาบ8
14.55
คาบ9
15.50
จันทร์ ว31201
4/3
ว31201
4/3
ว31201
4/1
บำเพ็ญ
4/2
อังคาร ว30115
6/8
ว30115
6/8
ว30115
6/6
ว30115
6/6
พุธ ว31201
4/1
ว31201
4/1
ว30115
6/9
ว30115
6/9
พฤหัส ว31201
4/2
ว31201
4/2
ว31201
4/3
ชุมนุม
-/-
ศุกร์ ว30115
6/7
ว30115
6/7
ว31201
4/2

ข้อมูลตารางสอน
คุณครูธนิษฐ์นันท์ สมจันทร์(329)
คาบ1
8.30
คาบ2
9.25
คาบ3
10.20
คาบ4
11.15
คาบ5
12.10
คาบ6
13.05
คาบ7
14.00
คาบ8
14.55
คาบ9
15.50
จันทร์ ว32243
5/2
ว32243
5/2
ว32243
5/3
อังคาร ว32243
5/1
ว32243
5/1
ว32243
5/2
ว30101
4/5
พุธ ว30101
4/4
ว30101
4/4
ว32243
5/3
ว32243
5/3
พฤหัส ว30101
4/4
ว32243
5/1
ชุมนุม
-/-
บำเพ็ญ
5/3
ศุกร์ ว20201
2/1
ว20201
2/1
ว30101
4/5
ว30101
4/5

ข้อมูลตารางสอน
คุณครูฐิติรัตน์ รัตนสมบูรณ์(330)
คาบ1
8.30
คาบ2
9.25
คาบ3
10.20
คาบ4
11.15
คาบ5
12.10
คาบ6
13.05
คาบ7
14.00
คาบ8
14.55
คาบ9
15.50
จันทร์ ว30101
4/2
ว30101
4/2
ว30254
6/1
บำเพ็ญ
6/1
อังคาร ว30254
6/2
ว30254
6/2
ว30254
6/3
พุธ ว30201
4/-
ว30201
4/-
ว30101
4/2
ว30101
4/7
พฤหัส ว30254
6/1
ว30254
6/1
ว30254
6/2
ศุกร์ ว30101
4/7
ว30101
4/7
ว30254
6/3
ว30254
6/3

ข้อมูลตารางสอน
คุณครูวัลลภ อินทร์พรหม(331)
คาบ1
8.30
คาบ2
9.25
คาบ3
10.20
คาบ4
11.15
คาบ5
12.10
คาบ6
13.05
คาบ7
14.00
คาบ8
14.55
คาบ9
15.50
จันทร์ ว32203
5/1
ว32203
5/1
ว30203
5/2
บำเพ็ญ
6/2
อังคาร ว30214
6/1
ว30214
6/1
ว30214
6/3
พุธ ว30203
5/2
ว30203
5/2
ว30214
6/3
ว30214
6/3
ว32203
5/3
พฤหัส ว30214
6/2
ว30214
6/2
ว32203
5/1
ว30214
6/1
ชุมนุม
-/-
ศุกร์ ว32203
5/3
ว32203
5/3
ว30214
6/2

ข้อมูลตารางสอน
คุณครูประภาพร เพิ่มโสภา(332)
คาบ1
8.30
คาบ2
9.25
คาบ3
10.20
คาบ4
11.15
คาบ5
12.10
คาบ6
13.05
คาบ7
14.00
คาบ8
14.55
คาบ9
15.50
จันทร์ ว30102
5/9
ว30102
5/9
ว30234
6/3
บำเพ็ญ
6/3
อังคาร ว30234
6/3
ว30234
6/3
ว30102
5/7
ว30102
5/7
พุธ ว30102
5/5
ว30102
5/5
ว30234
6/2
ว30102
5/9
พฤหัส ว30102
5/5
ว30234
6/1
ว30102
5/7
ชุมนุม
-/-
ศุกร์ ว30234
6/2
ว30234
6/2
ว30234
6/1
ว30234
6/1

ข้อมูลตารางสอน
คุณครูเบญจารัตน์ วังมะนาว(333)
คาบ1
8.30
คาบ2
9.25
คาบ3
10.20
คาบ4
11.15
คาบ5
12.10
คาบ6
13.05
คาบ7
14.00
คาบ8
14.55
คาบ9
15.50
จันทร์ ว21101
1/11
ว21101
1/11
ว30102
5/1
ลส-นน
1/12
อังคาร ว30102
5/3
ว30102
5/3
ว30102
5/1
ว30102
5/1
พุธ ว21101
1/11
ว21101
1/13
ว21101
1/13
พฤหัส ว30102
5/2
ว30102
5/2
ว21101
1/12
ว21101
1/12
ชุมนุม
-/-
ศุกร์ ว21101
1/13
ว30102
5/2
ว21101
1/12
ว30102
5/3

ข้อมูลตารางสอน
คุณครูชัยนันท์ ใบเนียม(334)
คาบ1
8.30
คาบ2
9.25
คาบ3
10.20
คาบ4
11.15
คาบ5
12.10
คาบ6
13.05
คาบ7
14.00
คาบ8
14.55
คาบ9
15.50
จันทร์ ว21101
1/7
ว21101
1/7
ว21101
1/10
ว21101
1/10
ลส-นน
1/7
อังคาร ว21201
1/12
ว21201
1/12
ว21201
1/1
ว21201
1/1
พุธ ว21101
1/1
ว21101
1/1
ว21201
1/7
ว21201
1/7
ว21101
1/9
พฤหัส ว21101
1/10
ว21101
1/7
ชุมนุม
-/-
ศุกร์ ว21101
1/9
ว21201
1/9
ว21101
1/1

ข้อมูลตารางสอน
คุณครูรังสิมา อุณหะ(335)
คาบ1
8.30
คาบ2
9.25
คาบ3
10.20
คาบ4
11.15
คาบ5
12.10
คาบ6
13.05
คาบ7
14.00
คาบ8
14.55
คาบ9
15.50
จันทร์ ว30115
6/4
ว30115
6/4
ว32263
5/3
ว32263
5/3
บำเพ็ญ
4/3
อังคาร ว31261
4/3
ว31261
4/3
พุธ ว30115
6/5
ว30115
6/5
ว31261
4/2
ว31261
4/2
พฤหัส ว32263
5/1
ว32263
5/1
ว30104
5/2
ว30104
5/2
ชุมนุม
-/-
ศุกร์ ว31261
4/1
ว31261
4/1

ข้อมูลตารางสอน
คุณครูศุภิสรา แต้เจริญ(336)
คาบ1
8.30
คาบ2
9.25
คาบ3
10.20
คาบ4
11.15
คาบ5
12.10
คาบ6
13.05
คาบ7
14.00
คาบ8
14.55
คาบ9
15.50
จันทร์ ว22101
2/4
ว22101
2/4
ว31221
4/2
ลส-นน
2/5
อังคาร ว22101
2/5
ว22101
2/5
ว22101
2/1
ว22101
2/1
พุธ ว22101
2/6
ว22101
2/6
ว22101
2/3
ว22101
2/3
พฤหัส ว31221
4/2
ว31221
4/2
ว22101
2/1
ว22101
2/4
ชุมนุม
-/-
ศุกร์ ว22101
2/3
ว22101
2/5
ว22101
2/6

ข้อมูลตารางสอน
คุณครูชัยรัตน์ เล็กพ่อ(337)
คาบ1
8.30
คาบ2
9.25
คาบ3
10.20
คาบ4
11.15
คาบ5
12.10
คาบ6
13.05
คาบ7
14.00
คาบ8
14.55
คาบ9
15.50
จันทร์ ว23101
3/9
ว23101
3/9
ว23101
3/3
ว23101
3/3
ลส-นน
3/3
อังคาร ว23101
3/1
ว23101
3/1
ว21201
1/13
ว21201
1/13
พุธ ว23101
3/4
ว23101
3/4
พฤหัส ว23101
3/5
ว23101
3/5
ว23101
3/9
ว23101
3/4
ชุมนุม
-/-
ศุกร์ ว23101
3/3
ว23101
3/5
ว23101
3/1

ข้อมูลตารางสอน
คุณครูสุธิดา กองแดง(338)
คาบ1
8.30
คาบ2
9.25
คาบ3
10.20
คาบ4
11.15
คาบ5
12.10
คาบ6
13.05
คาบ7
14.00
คาบ8
14.55
คาบ9
15.50
จันทร์ ว30101
4/8
ว30101
4/8
ว30101
4/3
ลส-นน
3/11
อังคาร ว30101
4/6
ว30101
4/6
ว23101
3/2
ว23101
3/2
พุธ ว23101
3/12
ว23101
3/12
ว30101
4/3
ว30101
4/3
พฤหัส ว23101
3/11
ว23101
3/11
ชุมนุม
-/-
ศุกร์ ว23101
3/2
ว30101
4/6
ว23101
3/12
ว30101
4/8

ข้อมูลตารางสอน
คุณครูภูริชญา เล้าศศิวัฒนพงศ์(339)
คาบ1
8.30
คาบ2
9.25
คาบ3
10.20
คาบ4
11.15
คาบ5
12.10
คาบ6
13.05
คาบ7
14.00
คาบ8
14.55
คาบ9
15.50
จันทร์ ลส-นน
3/13
อังคาร ว23101
3/13
ว23101
3/13
ว23211
3/12
ว23211
3/12
ว23101
3/7
พุธ ว23101
3/6
ว23101
3/6
ว23101
3/7
ว23101
3/7
พฤหัส ว23211
3/13
ว23211
3/13
ว23101
3/10
ชุมนุม
-/-
ศุกร์ ว23101
3/10
ว23101
3/10
ว23101
3/13
ว23101
3/6

ข้อมูลตารางสอน
คุณครูอัมรา กัลปะ(340)
คาบ1
8.30
คาบ2
9.25
คาบ3
10.20
คาบ4
11.15
คาบ5
12.10
คาบ6
13.05
คาบ7
14.00
คาบ8
14.55
คาบ9
15.50
จันทร์ ว23211
3/7
ว23211
3/7
ว22101
2/2
ว22101
2/2
ลส-นน
2/12
อังคาร ว20201
2/7
ว20201
2/7
ว22101
2/12
ว22101
2/12
พุธ ว23211
3/1
ว23211
3/1
ว23211
3/3
ว23211
3/3
พฤหัส ว22101
2/11
ว22101
2/11
ชุมนุม
-/-
ศุกร์ ว22101
2/11
ว22101
2/2
ว22101
2/12

ข้อมูลตารางสอน
คุณครูวิศวัฒน์ วงศ์วัฑฒนกุล(404)
คาบ1
8.30
คาบ2
9.25
คาบ3
10.20
คาบ4
11.15
คาบ5
12.10
คาบ6
13.05
คาบ7
14.00
คาบ8
14.55
คาบ9
15.50
จันทร์ ส33103
6/9
ส32103
5/7
ส32103
5/9
บำเพ็ญ
5/4
อังคาร ส32103
5/2
ส33103
6/3
ส32103
5/6
ส33103
6/8
พุธ ส33103
6/1
ส32103
5/4
ส32103
5/5
พฤหัส ส32103
5/8
ส33103
6/7
ส33103
6/6
ส32103
5/3
ชุมนุม
-/-
ศุกร์ ส33103
6/2
ส33103
6/4
ส32103
5/1
ส33103
6/5

ข้อมูลตารางสอน
คุณครูดวงพร อิ่มแสงจันทร์(415)
คาบ1
8.30
คาบ2
9.25
คาบ3
10.20
คาบ4
11.15
คาบ5
12.10
คาบ6
13.05
คาบ7
14.00
คาบ8
14.55
คาบ9
15.50
จันทร์ ส30285
6/7
ส30285
6/1
ส30261
4/5
บำเพ็ญ
6/5
อังคาร ส30261
4/7
ส30285
6/4
ส30261
4/5
ส30285
6/2
พุธ ส30261
4/6
ส30285
6/8
ส30285
6/5
พฤหัส ส30285
6/9
ส30285
6/3
ชุมนุม
-/-
ศุกร์ ส30285
6/6
ส30261
4/7
ส30261
4/6

ข้อมูลตารางสอน
คุณครูวิชัย วรพจน์มงคล(418)
คาบ1
8.30
คาบ2
9.25
คาบ3
10.20
คาบ4
11.15
คาบ5
12.10
คาบ6
13.05
คาบ7
14.00
คาบ8
14.55
คาบ9
15.50
จันทร์ ส23101
3/5
ส23101
3/6
I30201
4/4
I30201
4/4
ก23907
3/5
อังคาร ส23101
3/7
ส23101
3/9
ส23101
3/8
I30201
4/1
I30201
4/1
พุธ ส23101
3/6
ส23101
3/7
ส23101
3/5
พฤหัส ส23101
3/9
ส23101
3/8
ส23101
3/7
ชุมนุม
-/-
ศุกร์ ส23101
3/6
ส23101
3/5
ส23101
3/9
ส23101
3/8
ก23903
3/2

ข้อมูลตารางสอน
คุณครูจิระศักดิ์ ทุบจิ๋ว(420)
คาบ1
8.30
คาบ2
9.25
คาบ3
10.20
คาบ4
11.15
คาบ5
12.10
คาบ6
13.05
คาบ7
14.00
คาบ8
14.55
คาบ9
15.50
จันทร์ ส22101
2/13
ส22101
2/11
ส22103
2/10
ลส-นน
2/12
อังคาร ส22101
2/11
ส22101
2/12
ส22101
2/13
พุธ ส22101
2/13
ส22101
2/12
ส22101
2/10
ส22103
2/11
พฤหัส ส22101
2/11
ส22101
2/10
ส22103
2/12
ชุมนุม
-/-
ศุกร์ ส22101
2/10
ส22101
2/12
ส22103
2/9
ส22103
2/13

ข้อมูลตารางสอน
คุณครูประภาพร บุญลา(421)
คาบ1
8.30
คาบ2
9.25
คาบ3
10.20
คาบ4
11.15
คาบ5
12.10
คาบ6
13.05
คาบ7
14.00
คาบ8
14.55
คาบ9
15.50
จันทร์ ส21101
1/5
ส21101
1/4
ส21101
1/1
ส21101
1/2
ลส-นน
1/5
อังคาร ส21101
1/1
ส21101
1/2
พุธ ส21101
1/3
ส21101
1/5
ส21101
1/4
พฤหัส ส21101
1/5
ส21101
1/4
ส21101
1/2
ส21101
1/3
ชุมนุม
-/-
ศุกร์ ส21101
1/1
ส21101
1/3

ข้อมูลตารางสอน
คุณครูศักรินทร์ ชื่นบุญมา(422)
คาบ1
8.30
คาบ2
9.25
คาบ3
10.20
คาบ4
11.15
คาบ5
12.10
คาบ6
13.05
คาบ7
14.00
คาบ8
14.55
คาบ9
15.50
จันทร์ ส22101
2/2
ส22101
2/1
ส22101
2/5
ลส-นน
2/2
อังคาร ส22101
2/3
ส22101
2/4
ส22101
2/1
พุธ ส22101
2/1
ส22101
2/3
ส22101
2/2
ส22101
2/4
พฤหัส ส22101
2/4
ส22101
2/5
ส22101
2/2
ส22101
2/3
ชุมนุม
-/-
ศุกร์ ส22103
2/2
ส22103
2/3
ส22101
2/5
ส22103
2/1

ข้อมูลตารางสอน
คุณครูนุชนาถ จูงใจ(424)
คาบ1
8.30
คาบ2
9.25
คาบ3
10.20
คาบ4
11.15
คาบ5
12.10
คาบ6
13.05
คาบ7
14.00
คาบ8
14.55
คาบ9
15.50
จันทร์ ส32101
5/7
บำเพ็ญ
5/7
อังคาร ส32101
5/4
ส32101
5/5
อ32101
5/6
ส32101
5/2
ส32101
5/1
พุธ ส32101
5/7
ส32101
5/2
ส32101
5/1
พฤหัส ส32101
5/6
ชุมนุม
-/-
ศุกร์ ส32101
5/4
ส32101
5/5

ข้อมูลตารางสอน
คุณครูญาดา ศรีอรุณ(428)
คาบ1
8.30
คาบ2
9.25
คาบ3
10.20
คาบ4
11.15
คาบ5
12.10
คาบ6
13.05
คาบ7
14.00
คาบ8
14.55
คาบ9
15.50
จันทร์ ส23101
3/10
ส23101
3/12
ส23101
3/11
ลส-นน
3/10
อังคาร ส23101
3/10
ส23101
3/12
ส23101
3/13
พุธ ส23101
3/11
ส23101
3/13
ส23103
3/12
พฤหัส ส23101
3/11
ส23101
3/12
ส23103
3/13
ส23103
3/10
ชุมนุม
-/-
ศุกร์ ส23101
3/13
ส23103
3/11
ส23101
3/10

ข้อมูลตารางสอน
คุณครูนันทิยา เอี่ยนวิไล(429)
คาบ1
8.30
คาบ2
9.25
คาบ3
10.20
คาบ4
11.15
คาบ5
12.10
คาบ6
13.05
คาบ7
14.00
คาบ8
14.55
คาบ9
15.50
จันทร์ ส21101
1/13
ส21101
1/11
ลส-นน
1/12
อังคาร ส21101
1/12
ส21101
1/13
ส21101
1/11
พุธ ส21101
1/10
ส21101
1/13
ส21101
1/12
พฤหัส ส21101
1/12
ส21101
1/10
ก23999
-/
ศุกร์ ส21101
1/11

ข้อมูลตารางสอน
คุณครูฐิตาพร ตรียินดี(430)
คาบ1
8.30
คาบ2
9.25
คาบ3
10.20
คาบ4
11.15
คาบ5
12.10
คาบ6
13.05
คาบ7
14.00
คาบ8
14.55
คาบ9
15.50
จันทร์ อ31101
4/1
ส31101
4/2
ส31101
4/9
อ31101
4/8
ส31101
4/6
บำเพ็ญ
4/6
อังคาร ส31101
4/2
ส31101
4/4
ส31101
4/1
พุธ ส31101
4/3
อ31101
4/7
ส31101
4/9
ส31101
4/7
พฤหัส ส31101
4/3
ส31101
4/5
ส31101
4/8
ชุมนุม
-/-
ศุกร์ ส31101
4/6
ส31101
4/5
ส31101
4/4

ข้อมูลตารางสอน
คุณครูกรรณิการ์ แตงเจริญ(431)
คาบ1
8.30
คาบ2
9.25
คาบ3
10.20
คาบ4
11.15
คาบ5
12.10
คาบ6
13.05
คาบ7
14.00
คาบ8
14.55
คาบ9
15.50
จันทร์ ส21103
1/2
ส21103
1/1
ส23262
3/11
ส21103
1/3
ลส-นน
3/9
อังคาร ส23262
3/2
ส23262
3/4
ส23262
3/12
ส23262
3/1
พุธ ส23262
3/3
ส23262
3/5
ส23262
3/10
พฤหัส ส23262
3/7
ส23262
3/6
ส23262
3/9
ส23262
3/13
ชุมนุม
-/-
ศุกร์ ส23262
3/8

ข้อมูลตารางสอน
คุณครูชญาพร มาเวหา(432)
คาบ1
8.30
คาบ2
9.25
คาบ3
10.20
คาบ4
11.15
คาบ5
12.10
คาบ6
13.05
คาบ7
14.00
คาบ8
14.55
คาบ9
15.50
จันทร์ ส23101
3/1
ส23103
3/4
ส23103
3/5
ส23101
3/2
ลส-นน
3/1
อังคาร ส23103
3/8
ส23101
3/1
ส23101
3/2
ส23103
3/3
พุธ ส23103
3/9
พฤหัส ส23101
3/1
ส23103
3/6
ส23101
3/2
ชุมนุม
-/-
ศุกร์ ส23103
3/7
ส23103
3/2
ส23103
3/1

ข้อมูลตารางสอน
คุณครูวัชรพล นาคทับ(433)
คาบ1
8.30
คาบ2
9.25
คาบ3
10.20
คาบ4
11.15
คาบ5
12.10
คาบ6
13.05
คาบ7
14.00
คาบ8
14.55
คาบ9
15.50
จันทร์ ส21101
1/8
ส30222
6/8
ส21101
1/7
ลส-นน
1/9
อังคาร ส30222
6/5
ส21101
1/6
ส21101
1/8
ส21101
1/9
ส21101
1/7
พุธ ส21101
1/6
ส21101
1/9
ส21101
1/8
ส21101
1/7
พฤหัส ส21101
1/6
ส30222
6/8
ส30222
6/4
ส21101
1/9
ชุมนุม
-/-
ศุกร์ ส30222
6/4
ส30222
6/5

ข้อมูลตารางสอน
คุณครูพิสิฐ เลิศพันธ์(434)
คาบ1
8.30
คาบ2
9.25
คาบ3
10.20
คาบ4
11.15
คาบ5
12.10
คาบ6
13.05
คาบ7
14.00
คาบ8
14.55
คาบ9
15.50
จันทร์ ส33101
6/5
ส33101
6/9
ส33101
6/7
บำเพ็ญ
6/4
อังคาร ส33101
6/6
ส33101
6/5
ส33101
6/1
ส33101
6/2
พุธ ส33101
6/8
ส33101
6/2
ส33101
6/1
ส33101
6/4
ส33101
6/3
พฤหัส ส33101
6/4
ส33101
6/3
ชุมนุม
-/-
ศุกร์ ส33101
6/9
ส33101
6/7
ส33101
6/8
ส33101
6/6

ข้อมูลตารางสอน
คุณครูสุภัทรา ทับชม(435)
คาบ1
8.30
คาบ2
9.25
คาบ3
10.20
คาบ4
11.15
คาบ5
12.10
คาบ6
13.05
คาบ7
14.00
คาบ8
14.55
คาบ9
15.50
จันทร์ ส32101
5/8
I30201
5/6
I30201
5/6
อังคาร ส32101
5/8
ส32101
5/9
ส32101
5/3
พุธ ส30281
5/7
ส30281
5/6
ส30281
5/5
พฤหัส ส30281
5/6
ส32101
5/9
ชุมนุม
-/-
บำเพ็ญ
5/6
ศุกร์ ส32101
5/3
ส30281
5/7
ส30281
5/5

ข้อมูลตารางสอน
คุณครูรมิดา แสงจันทร์(436)
คาบ1
8.30
คาบ2
9.25
คาบ3
10.20
คาบ4
11.15
คาบ5
12.10
คาบ6
13.05
คาบ7
14.00
คาบ8
14.55
คาบ9
15.50
จันทร์ ส22101
2/6
ส22101
2/7
ส22101
2/9
ส22103
2/5
ลส-นน
2/7
อังคาร ส22101
2/8
ส22103
2/4
ส22101
2/6
ส22101
2/9
พุธ ส22101
2/7
ส22101
2/8
ส22103
2/6
I20201
2/8
I20201
2/8
พฤหัส ส22101
2/6
ส22101
2/8
ส22103
2/7
ชุมนุม
-/-
ศุกร์ ส22101
2/7
ส22101
2/9
ส22103
2/8

ข้อมูลตารางสอน
คุณครูศิวนันท์ คำภีร์ทอง (437)
คาบ1
8.30
คาบ2
9.25
คาบ3
10.20
คาบ4
11.15
คาบ5
12.10
คาบ6
13.05
คาบ7
14.00
คาบ8
14.55
คาบ9
15.50
จันทร์ ส21103
1/4
ส23101
3/4
ส23101
3/3
ลส-นน
3/3
อังคาร ส21103
1/13
ส21103
1/10
พุธ ส23101
3/3
ส21103
1/9
ส21103
1/5
ส23101
3/4
พฤหัส ส23101
3/4
ส23101
3/3
ส21103
1/8
ชุมนุม
-/-
ศุกร์ ส21103
1/6
ส21103
1/12
ส21103
1/7
ส21103
1/11

ข้อมูลตารางสอน
คุณครูศิริชัย เจียนระลึก(505)
คาบ1
8.30
คาบ2
9.25
คาบ3
10.20
คาบ4
11.15
คาบ5
12.10
คาบ6
13.05
คาบ7
14.00
คาบ8
14.55
คาบ9
15.50
จันทร์ บำเพ็ญ
6/9
อังคาร พ31222
4/9
พ31222
4/9
พ20209
3/-
พ20209
3/-
พุธ พ32224
5/9
พ32224
5/9
พ33224
6/9
พ33224
6/9
พฤหัส พ31224
4/9
พ31224
4/9
พ33222
6/9
พ33222
6/9
ชุมนุม
-/-
ศุกร์ พ32223
5/9
พ32223
5/9

ข้อมูลตารางสอน
คุณครูบัณฑิต แก้วศรี(506)
คาบ1
8.30
คาบ2
9.25
คาบ3
10.20
คาบ4
11.15
คาบ5
12.10
คาบ6
13.05
คาบ7
14.00
คาบ8
14.55
คาบ9
15.50
จันทร์ พ21101
1/13
พ21101
1/3
ลส-นน
1/3
อังคาร พ21101
1/8
พ21101
1/11
พ21101
1/7
พุธ พ21101
1/10
พ21101
1/2
พฤหัส พ21101
1/6
พ21101
1/9
พ21101
1/1
ชุมนุม
-/-
ศุกร์ พ21101
1/4
พ21101
1/5
พ21101
1/12

ข้อมูลตารางสอน
คุณครูศุภชัย วัฒนาสุข(509)
คาบ1
8.30
คาบ2
9.25
คาบ3
10.20
คาบ4
11.15
คาบ5
12.10
คาบ6
13.05
คาบ7
14.00
คาบ8
14.55
คาบ9
15.50
จันทร์ พ22101
2/6
พ22101
2/3
ลส-นน
2/6
อังคาร พ22103
2/6
พ22103
2/4
พ22103
2/12
พ22103
2/10
พุธ พ22101
2/2
พ22103
2/7
พ22103
2/8
พฤหัส พ22103
2/9
พ22103
2/3
พ22103
2/11
พ22101
2/1
ชุมนุม
-/-
ศุกร์ พ22103
2/13
พ22103
2/2
พ22103
2/5
พ22103
2/1

ข้อมูลตารางสอน
คุณครูอนุสรณ์ ทิพย์สุข(512)
คาบ1
8.30
คาบ2
9.25
คาบ3
10.20
คาบ4
11.15
คาบ5
12.10
คาบ6
13.05
คาบ7
14.00
คาบ8
14.55
คาบ9
15.50
จันทร์ บำเพ็ญ
4/9
อังคาร พ20217
1/-
พ20217
1/-
พ20221
3/-
พ20221
3/-
พุธ พ21103
1/5
พ21103
1/6
พ21103
1/8
พ21103
1/1
พฤหัส พ21103
1/11
พ21103
1/3
พ21103
1/9
พ21103
1/4
ชุมนุม
-/-
ศุกร์ พ21103
1/13
พ21103
1/10
พ21103
1/7
พ21103
1/2
พ21103
1/12

ข้อมูลตารางสอน
คุณครูกรกานต์ คงคาน้อย(515)
คาบ1
8.30
คาบ2
9.25
คาบ3
10.20
คาบ4
11.15
คาบ5
12.10
คาบ6
13.05
คาบ7
14.00
คาบ8
14.55
คาบ9
15.50
จันทร์ พ33101
6/6
พ31101
4/7
พ33101
6/2
บำเพ็ญ
5/9
อังคาร พ33101
6/9
พ33101
6/5
พ31101
4/5
พ31101
4/4
พ31101
4/3
พุธ พ33101
6/3
พ33101
6/4
พ33101
6/1
พ31101
4/6
พฤหัส พ33101
6/8
พ31101
4/9
ชุมนุม
-/-
ศุกร์ พ31101
4/8
พ33101
6/7
พ31101
4/1
พ31101
4/2

ข้อมูลตารางสอน
คุณครูอนุชา เจริญผล(517)
คาบ1
8.30
คาบ2
9.25
คาบ3
10.20
คาบ4
11.15
คาบ5
12.10
คาบ6
13.05
คาบ7
14.00
คาบ8
14.55
คาบ9
15.50
จันทร์ พ22101
2/7
พ32101
5/3
I30201
5/9
I30201
5/9
บำเพ็ญ
5/9
อังคาร พ22101
2/5
พ32101
5/4
พุธ พ22101
2/12
พ32101
5/5
พ32101
5/8
พ22101
2/9
พ32101
5/2
พฤหัส พ32101
5/9
พ22101
2/4
พ22101
2/8
พ22101
2/10
ชุมนุม
-/-
ศุกร์ พ32101
5/6
พ22101
2/13
พ32101
5/7
พ32101
5/1
พ22101
2/11

ข้อมูลตารางสอน
คุณครูสกล ศรีสุกไสย(519)
คาบ1
8.30
คาบ2
9.25
คาบ3
10.20
คาบ4
11.15
คาบ5
12.10
คาบ6
13.05
คาบ7
14.00
คาบ8
14.55
คาบ9
15.50
จันทร์ พ23101
3/5
พ23101
3/2
พ23101
3/10
บำเพ็ญ
4/9
อังคาร พ23101
3/3
พ23101
3/8
พ23101
3/11
พ32221
5/9
พ32221
5/9
พุธ พ23101
3/6
พ23101
3/13
พ23101
3/1
พฤหัส พ23101
3/9
พ23101
3/7
พ23101
3/12
ชุมนุม
-/-
ศุกร์ พ23101
3/4
พ31221
4/9
พ31221
4/9

ข้อมูลตารางสอน
คุณครูวรวัชร์ รัตนสมบูรณ์(520)
คาบ1
8.30
คาบ2
9.25
คาบ3
10.20
คาบ4
11.15
คาบ5
12.10
คาบ6
13.05
คาบ7
14.00
คาบ8
14.55
คาบ9
15.50
จันทร์ ลส-นน
3/11
อังคาร พ23103
3/7
พ23103
3/5
พ23103
3/9
พ33221
6/9
พ33221
6/9
พุธ พ23103
3/3
พ23103
3/10
พ23103
3/12
พ23103
3/11
พ23103
3/8
พฤหัส พ23103
3/1
พ23103
3/2
พ23103
3/6
ศุกร์ พ23103
3/4
พ32225
5/9
พ32225
5/9
พ23103
3/13

ข้อมูลตารางสอน
คุณครูสุรชัย สร้อยทอง(602)
คาบ1
8.30
คาบ2
9.25
คาบ3
10.20
คาบ4
11.15
คาบ5
12.10
คาบ6
13.05
คาบ7
14.00
คาบ8
14.55
คาบ9
15.50
จันทร์ ศ21101
1/1
ศ21101
1/6
ลส-นน
1/6
อังคาร ศ21101
1/3
ศ23203
3/-
ศ23203
3/-
พุธ ศ21101
1/9
ศ21101
1/5
ศ21101
1/4
พฤหัส ศ21101
1/2
ศ21101
1/8
ชุมนุม
-/-
ศุกร์ ศ21101
1/7
ศ22203
2/-
ศ22203
2/-

ข้อมูลตารางสอน
คุณครูเขมนิจ ขจรธัญญพร(607)
คาบ1
8.30
คาบ2
9.25
คาบ3
10.20
คาบ4
11.15
คาบ5
12.10
คาบ6
13.05
คาบ7
14.00
คาบ8
14.55
คาบ9
15.50
จันทร์ ศ22101
2/10
ศ22101
2/5
ศ22101
2/11
ศ22101
2/7
ลส-นน
2/10
อังคาร ศ21201
1/-
ศ21201
1/-
ศ22101
2/2
พุธ ศ22101
2/8
ศ22101
2/9
ศ22101
2/13
พฤหัส ศ22101
2/4
ศ22101
2/1
ศ22101
2/6
ชุมนุม
-/-
ศุกร์ ศ22101
2/3
ศ22101
2/12

ข้อมูลตารางสอน
คุณครูสมบัติ รุ่งสว่าง(609)
คาบ1
8.30
คาบ2
9.25
คาบ3
10.20
คาบ4
11.15
คาบ5
12.10
คาบ6
13.05
คาบ7
14.00
คาบ8
14.55
คาบ9
15.50
จันทร์ ศ23101
3/6
ศ23101
3/9
I20201
2/6
I20201
2/6
ลส-นน
3/8
อังคาร ศ23101
3/3
ศ23101
3/5
ศ23213
3/-
ศ23213
3/-
พุธ ศ23101
3/4
พฤหัส ศ23101
3/2
ศ23101
3/1
ศ23101
3/8
ชุมนุม
-/-
ศุกร์ ศ22207
2/-
ศ22207
2/-
ศ23101
3/7

ข้อมูลตารางสอน
คุณครูสุรชัย ศาลา(611)
คาบ1
8.30
คาบ2
9.25
คาบ3
10.20
คาบ4
11.15
คาบ5
12.10
คาบ6
13.05
คาบ7
14.00
คาบ8
14.55
คาบ9
15.50
จันทร์ ศ31101
4/3
ศ31101
4/2
ศ31101
4/7
บำเพ็ญ
6/8
อังคาร ศ31101
4/8
ศ32203
5/8
ศ32203
5/8
พุธ ศ31101
4/9
ศ31101
4/5
ศ33203
6/8
ศ33203
6/8
พฤหัส ศ33205
6/8
ศ33205
6/8
ศ31101
4/4
ชุมนุม
-/-
ศุกร์ ศ31101
4/1
ศ32205
5/8
ศ32205
5/8
ศ31101
4/6

ข้อมูลตารางสอน
คุณครูวิเชียร พึ่งวร(612)
คาบ1
8.30
คาบ2
9.25
คาบ3
10.20
คาบ4
11.15
คาบ5
12.10
คาบ6
13.05
คาบ7
14.00
คาบ8
14.55
คาบ9
15.50
จันทร์ บำเพ็ญ
6/8
อังคาร ศ33101
6/7
ศ21205
1/-
ศ21205
1/-
ศ33101
6/2
พุธ ศ33101
6/9
ศ33101
6/3
ศ33101
6/1
พฤหัส ศ33101
6/5
ชุมนุม
-/-
ศุกร์ ศ33101
6/8
ศ33101
6/6
ศ33101
6/4

ข้อมูลตารางสอน
คุณครูจารุนิภา ด่านปาน(613)
คาบ1
8.30
คาบ2
9.25
คาบ3
10.20
คาบ4
11.15
คาบ5
12.10
คาบ6
13.05
คาบ7
14.00
คาบ8
14.55
คาบ9
15.50
จันทร์ ศ21103
1/9
ศ21103
1/2
ศ21103
1/6
ลส-นน
1/11
อังคาร ศ21103
1/10
ศ21209
1/-
ศ21209
1/-
ศ21103
1/13
พุธ ศ21103
1/11
ศ21103
1/12
ศ21103
1/1
พฤหัส ศ21103
1/4
ศ21103
1/3
ศ21103
1/5
ชุมนุม
-/-
ศุกร์ ศ21103
1/8
ศ22213
2/-
ศ22213
2/-
ศ21103
1/7

ข้อมูลตารางสอน
คุณครูพิชามญช์ุ สุขสว่าง(614)
คาบ1
8.30
คาบ2
9.25
คาบ3
10.20
คาบ4
11.15
คาบ5
12.10
คาบ6
13.05
คาบ7
14.00
คาบ8
14.55
คาบ9
15.50
จันทร์ ศ21101
1/11
ศ21101
1/12
ศ23101
3/12
ลส-นน
1/10
อังคาร ศ21101
1/10
ศ21203
1/-
ศ21203
1/-
พุธ ศ31203
4/8
ศ31203
4/8
ศ23101
3/13
พฤหัส ศ23101
3/10
ศ31201
4/8
ศ31201
4/8
ชุมนุม
-/-
ศุกร์ ศ23101
3/11
ศ22220
2/-
ศ22220
2/-
ศ21101
1/13

ข้อมูลตารางสอน
คุณครูอรรถวุฒิ เอมโกษา(616)
คาบ1
8.30
คาบ2
9.25
คาบ3
10.20
คาบ4
11.15
คาบ5
12.10
คาบ6
13.05
คาบ7
14.00
คาบ8
14.55
คาบ9
15.50
จันทร์ ศ23103
3/11
ศ23103
3/13
ศ23103
3/7
ลส-นน
3/2
อังคาร ศ23103
3/3
ศ21207
1/-
ศ21207
1/-
ศ23103
3/12
พุธ ศ23103
3/10
ศ23103
3/8
ศ23103
3/2
ศ23103
3/1
ศ23103
3/9
พฤหัส ศ23103
3/6
ชุมนุม
-/-
ศุกร์ ศ23103
3/4
ศ22211
2/-
ศ22211
2/-
ศ23103
3/5

ข้อมูลตารางสอน
คุณครูสุริยันต์ มาลา(617)
คาบ1
8.30
คาบ2
9.25
คาบ3
10.20
คาบ4
11.15
คาบ5
12.10
คาบ6
13.05
คาบ7
14.00
คาบ8
14.55
คาบ9
15.50
จันทร์ ศ22103
2/12
ศ22103
2/4
ลส-นน
2/9
อังคาร ศ22103
2/9
ศ21205
1/-
ศ21205
1/-
ศ23207
3/-
ศ23207
3/-
พุธ ศ22103
2/3
ศ22103
2/7
ศ22103
2/13
ศ22103
2/10
ศ22103
2/11
พฤหัส ศ22103
2/2
ชุมนุม
-/-
ศุกร์ ศ22103
2/8
ศ22103
2/5
ศ22103
2/1
ศ22103
2/6

ข้อมูลตารางสอน
คุณครูพงษ์พัฒน์ สุขสมบูรณ์(618)
คาบ1
8.30
คาบ2
9.25
คาบ3
10.20
คาบ4
11.15
คาบ5
12.10
คาบ6
13.05
คาบ7
14.00
คาบ8
14.55
คาบ9
15.50
จันทร์ ศ32101
5/5
อังคาร ศ32101
5/6
พุธ ศ32101
5/9
ศ32101
5/2
ศ32101
5/7
พฤหัส
ศุกร์ ศ32101
5/8
ศ32101
5/4
ศ32101
5/1

ข้อมูลตารางสอน
คุณครูอนุชา เหม่งเวหา(706)
คาบ1
8.30
คาบ2
9.25
คาบ3
10.20
คาบ4
11.15
คาบ5
12.10
คาบ6
13.05
คาบ7
14.00
คาบ8
14.55
คาบ9
15.50
จันทร์ ง23103
3/13
ง23103
3/12
ง23103
3/8
ลส-นน
2/1
อังคาร ง23103
3/11
ง23103
3/5
ง20285
3/-
ง20285
3/-
พุธ
พฤหัส ง23103
3/4
ง23103
3/7
ชุมนุม
-/-
ศุกร์ ง23103
3/6
ง23103
3/10
ง23103
3/9

ข้อมูลตารางสอน
คุณครูเสวี บุญถนอม(708)
คาบ1
8.30
คาบ2
9.25
คาบ3
10.20
คาบ4
11.15
คาบ5
12.10
คาบ6
13.05
คาบ7
14.00
คาบ8
14.55
คาบ9
15.50
จันทร์ ลส-นน
2/4
อังคาร ง21103
1/9
ง21103
1/3
ง21103
1/5
ง20286
3/-
ง20286
3/-
พุธ ง21103
1/10
ง21103
1/6
พฤหัส ง21103
1/7
ง21103
1/8
ง21103
1/1
ง21103
1/13
ศุกร์ ง21103
1/12
ง21103
1/11
ง21103
1/4
ง21103
1/2

ข้อมูลตารางสอน
คุณครูสามารถ เพ็งเลา(723)
คาบ1
8.30
คาบ2
9.25
คาบ3
10.20
คาบ4
11.15
คาบ5
12.10
คาบ6
13.05
คาบ7
14.00
คาบ8
14.55
คาบ9
15.50
จันทร์ ว21104
1/12
ว21104
1/12
ว21104
1/7
ว21104
1/7
บำเพ็ญ
6/1
อังคาร ว30291
4/1
ว30291
4/1
ว21104
1/1
ว21104
1/1
พุธ ว21104
1/13
ว21104
1/13
ง23104
3/13
ง20226
3/13
พฤหัส ว20245
2/13
ว20245
2/13
ว20241
1/13
ว20241
1/13
ชุมนุม
-/-
ศุกร์ ง30244
6/1
ง30244
6/1
ง30244
6/2
ง30244
6/2

ข้อมูลตารางสอน
คุณครูเนาวรัตน์ ศิริกุลรุ่งโรจน์(726)
คาบ1
8.30
คาบ2
9.25
คาบ3
10.20
คาบ4
11.15
คาบ5
12.10
คาบ6
13.05
คาบ7
14.00
คาบ8
14.55
คาบ9
15.50
จันทร์ ลส-นน
1/8
อังคาร
พุธ I30201
5/1
I30201
5/1
พฤหัส
ศุกร์

ข้อมูลตารางสอน
คุณครูเมตตา น่วมทนง(727)
คาบ1
8.30
คาบ2
9.25
คาบ3
10.20
คาบ4
11.15
คาบ5
12.10
คาบ6
13.05
คาบ7
14.00
คาบ8
14.55
คาบ9
15.50
จันทร์ ง21101
1/9
ลส-นน
1/9
อังคาร ง20238
1/-
ง20238
1/-
ง21101
1/12
พุธ ง21101
1/11
ง21101
1/7
พฤหัส ง21101
1/10
ง21101
1/8
ชุมนุม
-/-
ศุกร์ ง20253
2/-
ง20253
2/-
ง21101
1/13

ข้อมูลตารางสอน
คุณครูสมถวิล นาคนาคา(730)
คาบ1
8.30
คาบ2
9.25
คาบ3
10.20
คาบ4
11.15
คาบ5
12.10
คาบ6
13.05
คาบ7
14.00
คาบ8
14.55
คาบ9
15.50
จันทร์ ว31104
4/5
ว31104
4/5
บำเพ็ญ
4/5
อังคาร ว31104
4/8
ว31104
4/8
ว31104
4/6
ว31104
4/6
พุธ ว32105
5/3
ว32105
5/3
พฤหัส ว31104
4/4
ว31104
4/4
ว31104
4/7
ว31104
4/7
ชุมนุม
-/-
ศุกร์ ว32105
5/1
ว32105
5/1
ว32105
5/2
ว32105
5/2

ข้อมูลตารางสอน
คุณครูแว่นฟ้า ภู่ระหงษ์(731)
คาบ1
8.30
คาบ2
9.25
คาบ3
10.20
คาบ4
11.15
คาบ5
12.10
คาบ6
13.05
คาบ7
14.00
คาบ8
14.55
คาบ9
15.50
จันทร์ ง30244
6/3
ง30244
6/3
บำเพ็ญ
6/8
อังคาร ง30244
6/4
ง30244
6/4
พุธ ง30244
6/6
ง30244
6/6
ง30244
6/7
ง30244
6/7
พฤหัส ง30244
6/5
ง30244
6/5
ง30244
6/9
ง30244
6/9
ชุมนุม
-/-
ศุกร์ ง30244
6/8
ง30244
6/8

ข้อมูลตารางสอน
คุณครูชัชวาลย์ ดำเนินกิจชอบ(734)
คาบ1
8.30
คาบ2
9.25
คาบ3
10.20
คาบ4
11.15
คาบ5
12.10
คาบ6
13.05
คาบ7
14.00
คาบ8
14.55
คาบ9
15.50
จันทร์ ลส-นน
2/8
อังคาร ง21271
1/-
ง21271
1/-
ง23271
3/-
ง23271
3/-
พุธ ง31271
4/-
ง31271
4/-
พฤหัส ง33271
6/-
ง33271
6/-
ชุมนุม
-/-
ศุกร์ ง22271
2/-
ง22271
2/-
ง32271
5/-
ง32271
5/-

ข้อมูลตารางสอน
คุณครูสามารถ จิตจรัส(735)
คาบ1
8.30
คาบ2
9.25
คาบ3
10.20
คาบ4
11.15
คาบ5
12.10
คาบ6
13.05
คาบ7
14.00
คาบ8
14.55
คาบ9
15.50
จันทร์ ว22104
2/1
ว22104
2/1
ลส-นน
2/13
อังคาร ว22104
2/10
ว22104
2/10
ว22104
2/7
ว22104
2/7
พุธ ว22104
2/11
ว22104
2/11
ว22104
2/12
ว22104
2/12
พฤหัส ว22104
2/13
ว22104
2/13
ชุมนุม
-/-
ศุกร์ ง23104
3/12
ง20227
3/12

ข้อมูลตารางสอน
คุณครูรุ่งรัตน์ ยิ้วศรีคล(738)
คาบ1
8.30
คาบ2
9.25
คาบ3
10.20
คาบ4
11.15
คาบ5
12.10
คาบ6
13.05
คาบ7
14.00
คาบ8
14.55
คาบ9
15.50
จันทร์ ง33101
6/8
ง33101
6/7
บำเพ็ญ
6/9
อังคาร ง33101
6/9
ง20215
1/-
ง20215
1/-
พุธ ง33101
6/6
ง30201
4/-
ง30204
4/-
ง33101
6/5
พฤหัส ง33101
6/3
ง30226
6/-
ง30226
6/-
ชุมนุม
-/-
ศุกร์ ง33101
6/4
ง30223
5/-
ง30223
5/-

ข้อมูลตารางสอน
คุณครูสุรีพร แก้วพันนัย(739)
คาบ1
8.30
คาบ2
9.25
คาบ3
10.20
คาบ4
11.15
คาบ5
12.10
คาบ6
13.05
คาบ7
14.00
คาบ8
14.55
คาบ9
15.50
จันทร์ ง23104
3/11
ง23104
3/11
ลส-นน
3/5
อังคาร ง23104
3/6
ง23104
3/6
ง23104
3/10
ง20227
3/10
พุธ ง23104
3/9
ง20227
3/9
พฤหัส ง20227
3/5
ง23104
3/5
ชุมนุม
-/-
ศุกร์ ง23104
3/7
ง20227
3/7
ง23104
3/8
ง20227
3/8

ข้อมูลตารางสอน
คุณครูจงรัก เมฆพันธ์(740)
คาบ1
8.30
คาบ2
9.25
คาบ3
10.20
คาบ4
11.15
คาบ5
12.10
คาบ6
13.05
คาบ7
14.00
คาบ8
14.55
คาบ9
15.50
จันทร์ ว32105
5/5
ว32105
5/5
บำเพ็ญ
5/8
อังคาร ว32105
5/4
ว32105
5/4
ว32105
5/8
ว32105
5/8
พุธ ว31104
4/9
ว31104
4/9
พฤหัส ว32105
5/6
ว32105
5/6
ว32105
5/9
ว32105
5/9
ชุมนุม
-/-
ศุกร์ ว32105
5/7
ว32105
5/7

ข้อมูลตารางสอน
คุณครูเพ็ญนภัส หีบท่าไม้(741)
คาบ1
8.30
คาบ2
9.25
คาบ3
10.20
คาบ4
11.15
คาบ5
12.10
คาบ6
13.05
คาบ7
14.00
คาบ8
14.55
คาบ9
15.50
จันทร์ ว22104
2/3
ว22104
2/3
ลส-นน
2/9
อังคาร ว22104
2/2
ว22104
2/2
ว22104
2/9
ว22104
2/9
พุธ ว22104
2/5
ว22104
2/5
พฤหัส ว22104
2/6
ว22104
2/6
ศุกร์ ว22104
2/4
ว22104
2/4
ว22104
2/8
ว22104
2/8

ข้อมูลตารางสอน
คุณครูกฤษดากร พลมณี(742)
คาบ1
8.30
คาบ2
9.25
คาบ3
10.20
คาบ4
11.15
คาบ5
12.10
คาบ6
13.05
คาบ7
14.00
คาบ8
14.55
คาบ9
15.50
จันทร์ I30201
5/8
I30201
5/8
I30201
5/2
I30201
5/2
อังคาร I30201
4/7
I30201
4/7
I30201
5/3
I30201
5/3
พุธ I30201
5/1
I30201
5/1
พฤหัส I30201
4/6
I30201
4/6
บำเพ็ญ
5/2
ศุกร์ I30201
4/8
I30201
4/8
I30201
4/3
I30201
4/3

ข้อมูลตารางสอน
คุณครูภัทรมน แก้วพร้อมฤกษ์(743)
คาบ1
8.30
คาบ2
9.25
คาบ3
10.20
คาบ4
11.15
คาบ5
12.10
คาบ6
13.05
คาบ7
14.00
คาบ8
14.55
คาบ9
15.50
จันทร์ ง32101
5/1
ง32101
5/4
I30201
5/5
I30201
5/5
อังคาร ง32101
5/7
ง32101
5/9
ง32101
5/2
พุธ ง32101
5/8
พฤหัส ง32101
5/3
ง32101
5/5
ชุมนุม
-/-
บำเพ็ญ
5/5
ศุกร์ ง32101
5/6
ง30229
5/-
ง30229
5/-

ข้อมูลตารางสอน
คุณครูนฤมล แย้มกล่ำ(744)
คาบ1
8.30
คาบ2
9.25
คาบ3
10.20
คาบ4
11.15
คาบ5
12.10
คาบ6
13.05
คาบ7
14.00
คาบ8
14.55
คาบ9
15.50
จันทร์ ง21101
1/6
ง21101
1/5
ง20261
1/-
ลส-นน
1/1
อังคาร ง20261
1/-
ง20266
3/-
ง20266
3/-
พุธ ง33101
6/2
ง21101
1/1
พฤหัส ง21101
1/3
ง21101
1/4
ชุมนุม
-/-
ศุกร์ ง33101
6/1
ง20264
2/-
ง20264
2/-
ง21101
1/2

ข้อมูลตารางสอน
คุณครูวันดี สงวนศักดิ์(745)
คาบ1
8.30
คาบ2
9.25
คาบ3
10.20
คาบ4
11.15
คาบ5
12.10
คาบ6
13.05
คาบ7
14.00
คาบ8
14.55
คาบ9
15.50
จันทร์ ว21104
1/4
ว21104
1/4
ลส-นน
1/3
อังคาร ว21104
1/5
ว21104
1/5
พุธ ว21104
1/2
ว21104
1/2
ว21104
1/3
ว21104
1/3
พฤหัส ว21104
1/9
ว21104
1/9
ว21104
1/6
ว21104
1/6
ชุมนุม
-/-
ศุกร์ ว21104
1/8
ว21104
1/8

ข้อมูลตารางสอน
คุณครูนวพล เกิดสุข(746)
คาบ1
8.30
คาบ2
9.25
คาบ3
10.20
คาบ4
11.15
คาบ5
12.10
คาบ6
13.05
คาบ7
14.00
คาบ8
14.55
คาบ9
15.50
จันทร์ ง23102
3/9
ง23101
3/2
ง23102
3/6
ลส-นน
3/6
อังคาร ง23102
3/13
ง23102
3/7
ง20291
3/-
ง20291
3/-
พุธ ง23102
3/5
ง30232
4/-
ง30232
4/-
ง23102
3/8
พฤหัส ง23102
3/3
ง23102
3/11
ง23102
3/10
ง23102
3/12
ชุมนุม
-/-
ศุกร์ ง23102
3/1
ง23102
3/4

ข้อมูลตารางสอน
คุณครูธิติมา วิเศษศิริ(747)
คาบ1
8.30
คาบ2
9.25
คาบ3
10.20
คาบ4
11.15
คาบ5
12.10
คาบ6
13.05
คาบ7
14.00
คาบ8
14.55
คาบ9
15.50
จันทร์ ง22101
2/1
I20201
2/10
I20201
2/10
ลส-นน
2/2
อังคาร ง20269
1/-
ง20269
1/-
I30201
4/2
I30201
4/2
พุธ ง30220
4/-
ง30220
4/-
ง22101
2/2
พฤหัส ชุมนุม
-/-
ศุกร์ ง20284
2/-
ง20284
2/-
I20201
2/9
I20201
2/9

ข้อมูลตารางสอน
คุณครูภารดี ไฝดีโบ๊ต(748)
คาบ1
8.30
คาบ2
9.25
คาบ3
10.20
คาบ4
11.15
คาบ5
12.10
คาบ6
13.05
คาบ7
14.00
คาบ8
14.55
คาบ9
15.50
จันทร์ ง23104
3/1
ง20227
3/1
บำเพ็ญ
4/1
อังคาร ง23104
3/4
ง20227
3/4
พุธ ง23104
3/2
ง20227
3/2
ว31104
4/1
ว31104
4/1
พฤหัส ว31104
4/2
ว31104
4/2
ชุมนุม
-/-
ศุกร์ ง23104
3/3
ง23104
3/3
ว31104
4/3
ว31104
4/3

ข้อมูลตารางสอน
คุณครูนันท์นภัส ประชากูล(749)
คาบ1
8.30
คาบ2
9.25
คาบ3
10.20
คาบ4
11.15
คาบ5
12.10
คาบ6
13.05
คาบ7
14.00
คาบ8
14.55
คาบ9
15.50
จันทร์ ง23103
3/3
ลส-นน
1/6
อังคาร ง20212
1/-
ง20212
1/-
ง20272
3/-
ง20272
3/-
พุธ ง30235
5/8
ง30235
5/8
ง30235
4/8
ง30235
4/8
พฤหัส ง30235
5/8
ง30235
5/8
ชุมนุม
-/-
ศุกร์ ง23103
3/1
ง23103
3/2
ง30235
4/8
ง30235
4/8

ข้อมูลตารางสอน
คุณครูวิก ศิริคาม(750)
คาบ1
8.30
คาบ2
9.25
คาบ3
10.20
คาบ4
11.15
คาบ5
12.10
คาบ6
13.05
คาบ7
14.00
คาบ8
14.55
คาบ9
15.50
จันทร์ ง22101
2/12
ลส-นน
2/11
อังคาร ง20268
1/-
ง20268
1/-
ง20293
3/-
ง20293
3/-
พุธ ง30210
4/-
ง30210
4/-
ง22101
2/11
ง22101
2/13
พฤหัส ง22101
2/10
I30201
5/4
I30201
5/4
ชุมนุม
-/-
ศุกร์ ง20270
2/-
ง20270
2/-

ข้อมูลตารางสอน
คุณครูอารี สมหลักชัย(803)
คาบ1
8.30
คาบ2
9.25
คาบ3
10.20
คาบ4
11.15
คาบ5
12.10
คาบ6
13.05
คาบ7
14.00
คาบ8
14.55
คาบ9
15.50
จันทร์ อ23101
3/10
อ23101
3/11
อ23101
3/9
อ23101
3/12
ลส-นน
3/12
อังคาร อ23101
3/10
อ23101
3/12
อ23201
3/11
อ23101
3/8
พุธ อ23101
3/8
อ23101
3/11
อ23201
3/9
อ23101
3/10
พฤหัส อ23201
3/10
อ23101
3/8
อ23101
3/12
อ23101
3/9
ชุมนุม
-/-
ศุกร์ อ23201
3/8
อ23101
3/9
อ23201
3/12
อ23101
3/11

ข้อมูลตารางสอน
คุณครูพงศพิชิต อยู่จันทร์(806)
คาบ1
8.30
คาบ2
9.25
คาบ3
10.20
คาบ4
11.15
คาบ5
12.10
คาบ6
13.05
คาบ7
14.00
คาบ8
14.55
คาบ9
15.50
จันทร์ อ22201
2/7
ลส-นน
2/12
อังคาร อ22101
2/7
อ22101
2/11
อ22101
2/11
พุธ อ22101
2/10
อ22101
2/7
พฤหัส อ22101
2/11
อ22101
2/7
อ22101
2/10
อ22101
2/10
ชุมนุม
-/-
ศุกร์ อ22101
2/11
อ22101
2/10

ข้อมูลตารางสอน
คุณครูภิตติมาตุ์ บุญถนอม(814)
คาบ1
8.30
คาบ2
9.25
คาบ3
10.20
คาบ4
11.15
คาบ5
12.10
คาบ6
13.05
คาบ7
14.00
คาบ8
14.55
คาบ9
15.50
จันทร์ อ22101
2/5
อ22101
2/2
อ22101
2/12
อ22201
2/2
ลส-นน
2/4
อังคาร อ22101
2/4
อ22101
2/1
อ22101
2/12
อ22101
2/1
อ22101
2/5
พุธ อ22101
2/5
อ22101
2/4
อ22101
2/5
อ22101
2/2
พฤหัส อ22201
2/12
อ22101
2/1
อ22101
2/2
อ22201
2/4
ชุมนุม
-/-
ศุกร์ อ22101
2/12
อ22101
2/1
อ22101
2/4

ข้อมูลตารางสอน
คุณครูสุมนา หาญลำยวง(815)
คาบ1
8.30
คาบ2
9.25
คาบ3
10.20
คาบ4
11.15
คาบ5
12.10
คาบ6
13.05
คาบ7
14.00
คาบ8
14.55
คาบ9
15.50
จันทร์ อ31209
4/4
อ31201
4/7
อ31101
4/3
บำเพ็ญ
4/6
อังคาร อ31101
4/7
อ31201
4/1
อ31101
4/6
อ31101
4/2
พุธ อ31101
4/2
อ31101
4/3
อ31101
4/7
พฤหัส อ31101
4/3
อ31101
4/6
อ31101
4/1
ชุมนุม
-/-
ศุกร์ อ31201
4/6
อ31201
4/2
อ31101
4/1

ข้อมูลตารางสอน
คุณครูสุพัตรา พุ่มบุญทริก(816)
คาบ1
8.30
คาบ2
9.25
คาบ3
10.20
คาบ4
11.15
คาบ5
12.10
คาบ6
13.05
คาบ7
14.00
คาบ8
14.55
คาบ9
15.50
จันทร์ อ33101
6/2
อ33201
6/9
อ33207
6/5
อ33101
6/4
บำเพ็ญ
6/4
อังคาร อ33101
6/8
อ33101
6/9
อ33201
6/8
อ33101
6/4
พุธ อ33201
6/6
อ33207
6/4
อ33101
6/2
พฤหัส อ33101
6/6
อ33201
6/4
อ33207
6/5
ชุมนุม
-/-
ศุกร์ อ33101
6/9
อ33201
6/2
อ33101
6/6
อ33101
6/8
อ33207
6/4

ข้อมูลตารางสอน
คุณครูเสริมสุข จ้อยทองมูล(819)
คาบ1
8.30
คาบ2
9.25
คาบ3
10.20
คาบ4
11.15
คาบ5
12.10
คาบ6
13.05
คาบ7
14.00
คาบ8
14.55
คาบ9
15.50
จันทร์ จ31201
4/6
จ31201
4/6
จ31203
4/8
บำเพ็ญ
4/5
อังคาร จ31203
4/9
จ31201
4/5
จ31201
4/5
พุธ จ30251
4/-
จ30251
4/-
จ31201
4/6
จ31201
4/6
พฤหัส จ31201
4/6
จ31201
4/6
จ31201
4/5
จ31201
4/5
ชุมนุม
-/-
ศุกร์ จ31201
4/5
จ31201
4/5

ข้อมูลตารางสอน
คุณครูมณีรัตน์ กมลพัฒนานันท์(821)
คาบ1
8.30
คาบ2
9.25
คาบ3
10.20
คาบ4
11.15
คาบ5
12.10
คาบ6
13.05
คาบ7
14.00
คาบ8
14.55
คาบ9
15.50
จันทร์ จ33201
6/6
จ33201
6/6
บำเพ็ญ
6/6
อังคาร จ33201
6/6
จ33201
6/6
จ33201
6/7
จ33201
6/7
พุธ จ33203
6/4
จ33201
6/7
จ33201
6/7
พฤหัส จ33201
6/7
จ33201
6/7
จ33203
6/3
จ30255
6/-
จ30255
6/-
ชุมนุม
-/-
ศุกร์ จ33203
6/5
จ33201
6/6
จ33201
6/6

ข้อมูลตารางสอน
คุณครูอรธีรา สุวรรณประเสริฐ(825)
คาบ1
8.30
คาบ2
9.25
คาบ3
10.20
คาบ4
11.15
คาบ5
12.10
คาบ6
13.05
คาบ7
14.00
คาบ8
14.55
คาบ9
15.50
จันทร์ จ32201
5/6
จ32201
5/6
บำเพ็ญ
5/6
อังคาร จ32201
5/6
จ32201
5/6
จ32201
5/5
จ32201
5/5
พุธ จ32203
5/8
จ32203
5/9
พฤหัส จ32201
5/5
จ32201
5/5
จ32201
5/6
จ32201
5/6
ชุมนุม
-/-
ศุกร์ จ32201
5/5
จ32201
5/5
จ30253
5/-
จ30253
5/-

ข้อมูลตารางสอน
คุณครูมลวิภา บุญจันทร์(826)
คาบ1
8.30
คาบ2
9.25
คาบ3
10.20
คาบ4
11.15
คาบ5
12.10
คาบ6
13.05
คาบ7
14.00
คาบ8
14.55
คาบ9
15.50
จันทร์ อ23201
3/13
อ23101
3/5
อ23201
3/5
ลส-นน
3/7
อังคาร อ23101
3/6
อ23101
3/7
อ23101
3/5
อ23101
3/13
พุธ อ23101
3/7
อ23101
3/13
อ23201
3/7
พฤหัส อ23101
3/6
อ23101
3/13
ชุมนุม
-/-
ศุกร์ อ23101
3/5
อ23101
3/7
อ23201
3/6
อ23101
3/6

ข้อมูลตารางสอน
คุณครูรัชญา วงษ์จันทร์ดี(827)
คาบ1
8.30
คาบ2
9.25
คาบ3
10.20
คาบ4
11.15
คาบ5
12.10
คาบ6
13.05
คาบ7
14.00
คาบ8
14.55
คาบ9
15.50
จันทร์ จ22211
2/8
ลส-นน
2/5
อังคาร จ22211
2/6
จ22211
2/2
พุธ จ22211
2/10
จ22211
2/9
จ22211
2/3
พฤหัส จ22211
2/4
จ22211
2/5
ชุมนุม
-/-
ศุกร์ จ22221
2/5
จ22221
2/5
จ20253
2/-
จ20253
2/-
จ22211
2/11

ข้อมูลตารางสอน
คุณครูนิตยา วิจารณ์พล(829)
คาบ1
8.30
คาบ2
9.25
คาบ3
10.20
คาบ4
11.15
คาบ5
12.10
คาบ6
13.05
คาบ7
14.00
คาบ8
14.55
คาบ9
15.50
จันทร์ อ21101
1/2
อ21201
1/1
อ21101
1/4
ลส-นน
1/2
อังคาร อ21101
1/6
อ21101
1/4
อ21201
1/2
พุธ อ21101
1/1
อ21101
1/6
อ21101
1/2
พฤหัส อ21101
1/2
อ21101
1/1
อ21101
1/4
อ21201
1/6
ชุมนุม
-/-
ศุกร์ อ21201
1/4
อ21101
1/6
อ21101
1/1
อ21101
1/10

ข้อมูลตารางสอน
คุณครูพลอยไพรินทร์ เอี่ยมวิบูลย์(831)
คาบ1
8.30
คาบ2
9.25
คาบ3
10.20
คาบ4
11.15
คาบ5
12.10
คาบ6
13.05
คาบ7
14.00
คาบ8
14.55
คาบ9
15.50
จันทร์ อ32207
5/7
อ32207
5/6
อ32207
5/5
อ32207
5/4
บำเพ็ญ
5/8
อังคาร อ32101
5/5
อ32101
5/8
อ32201
5/1
อ32102
5/1
พุธ อ32101
5/5
อ32201
5/8
อ32207
5/5
อ32207
5/6
พฤหัส อ32207
5/7
อ32201
5/5
ชุมนุม
-/-
ศุกร์ อ32101
5/8
อ32101
5/1
อ32207
5/4

ข้อมูลตารางสอน
คุณครูเบญจา ขุนนคร(832)
คาบ1
8.30
คาบ2
9.25
คาบ3
10.20
คาบ4
11.15
คาบ5
12.10
คาบ6
13.05
คาบ7
14.00
คาบ8
14.55
คาบ9
15.50
จันทร์ อ21201
1/13
ลส-นน
1/12
อังคาร อ21101
1/11
อ21101
1/13
อ21211
1/7
อ21211
1/1
พุธ อ21211
1/12
อ21211
1/7
อ21101
1/13
พฤหัส อ21101
1/11
อ21201
1/11
อ21101
1/13
ชุมนุม
-/-
ศุกร์ อ21101
1/11
อ21211
1/1
อ21211
1/12

ข้อมูลตารางสอน
คุณครูพิมภัทรา โค้วถาวร(833)
คาบ1
8.30
คาบ2
9.25
คาบ3
10.20
คาบ4
11.15
คาบ5
12.10
คาบ6
13.05
คาบ7
14.00
คาบ8
14.55
คาบ9
15.50
จันทร์ อ33203
6/1
อ33203
6/4
บำเพ็ญ
6/3
อังคาร อ33203
6/3
อ33203
6/2
พุธ อ33201
6/3
อ33203
6/1
อ33203
6/5
อ33101
6/3
อ33101
6/1
พฤหัส อ33203
6/4
อ33201
6/1
อ33203
6/2
ชุมนุม
-/-
ศุกร์ อ33101
6/3
อ33101
6/1
อ33203
6/5
อ33203
6/3

ข้อมูลตารางสอน
คุณครูพรรณวรินทร์ สาลี(834)
คาบ1
8.30
คาบ2
9.25
คาบ3
10.20
คาบ4
11.15
คาบ5
12.10
คาบ6
13.05
คาบ7
14.00
คาบ8
14.55
คาบ9
15.50
จันทร์ อ31101
4/8
อ31101
4/9
อ31205
4/4
บำเพ็ญ
4/8
อังคาร อ31201
4/8
อ31207
4/6
อ31205
4/9
อ31205
4/8
อ31207
4/7
พุธ อ31101
4/8
อ31201
4/9
อ31203
4/4
พฤหัส อ31102
4/9
อ31205
4/9
อ31207
4/7
ชุมนุม
-/-
ศุกร์ อ31205
4/8
อ31205
4/4
อ31207
4/6

ข้อมูลตารางสอน
คุณครูอธิตา ประพันธ์พจน์(835)
คาบ1
8.30
คาบ2
9.25
คาบ3
10.20
คาบ4
11.15
คาบ5
12.10
คาบ6
13.05
คาบ7
14.00
คาบ8
14.55
คาบ9
15.50
จันทร์ อ23203
3/4
อ23101
3/3
อ23101
3/1
อ23201
3/4
อ23211
3/13
ลส-นน
3/4
อังคาร อ23211
3/12
อ23201
3/2
อ23211
3/13
อ23101
3/4
อ23101
3/1
อ23211
3/7
พุธ อ23203
3/4
อ23101
3/2
อ23101
3/3
อ23211
3/12อ21201
1/10
อ23201
3/1
พฤหัส อ23101
3/3
อ23211
3/1
อ23101
3/2
อ23101
3/4
อ23101
3/1
ชุมนุม
-/-
ศุกร์ อ23101
3/1
อ23101
3/2
อ23101
3/4
อ23101
3/3
อ23211
3/7

ข้อมูลตารางสอน
คุณครูฉัตรชัย นาคสวัสดิ์(836)
คาบ1
8.30
คาบ2
9.25
คาบ3
10.20
คาบ4
11.15
คาบ5
12.10
คาบ6
13.05
คาบ7
14.00
คาบ8
14.55
คาบ9
15.50
จันทร์ อ32205
5/4
อ32201
5/4
อ32101
5/9
อ32205
5/8
บำเพ็ญ
5/3
อังคาร อ32101
5/9
อ32101
5/3
พุธ อ32101
5/4
อ32201
5/3
อ32205
5/4
อ32205
5/9
พฤหัส อ32101
5/3
ชุมนุม
-/-
ศุกร์ อ32205
5/9
อ32201
5/9
อ32101
5/4
อ32205
5/8

ข้อมูลตารางสอน
คุณครูสกาวเดือน อินต๊ะวิน(837)
คาบ1
8.30
คาบ2
9.25
คาบ3
10.20
คาบ4
11.15
คาบ5
12.10
คาบ6
13.05
คาบ7
14.00
คาบ8
14.55
คาบ9
15.50
จันทร์ อ22101
2/8
อ33205
6/5
อ33205
6/6
บำเพ็ญ
6/5
อังคาร อ33205
6/7
อ22101
2/8
อ22101
2/3
อ22101
2/9
พุธ อ22101
2/3
อ22101
2/8
อ22201
2/9
อ22101
2/9
อ22201
2/8
พฤหัส อ33205
6/6
อ33205
6/7
อ22101
2/9
ชุมนุม
-/-
ศุกร์ อ33205
6/5
อ22201
2/3
อ22101
2/3

ข้อมูลตารางสอน
คุณครูชุติมา แก้วสุวรรณ(838)
คาบ1
8.30
คาบ2
9.25
คาบ3
10.20
คาบ4
11.15
คาบ5
12.10
คาบ6
13.05
คาบ7
14.00
คาบ8
14.55
คาบ9
15.50
จันทร์ อ33201
6/7
พ33205
6/8
อ33205
6/4
อ31101
4/5
บำเพ็ญ
6/7
อังคาร อ31201
4/5
อ31201
4/4
อ33205
6/4
อ33101
6/5
พุธ อ33101
6/7
อ31101
4/5
อ31101
4/4
พฤหัส อ31101
4/4
อ33201
6/5
ชุมนุม
-/-
ศุกร์ อ33205
6/8
อ33101
6/5
อ33101
6/7

ข้อมูลตารางสอน
คุณครูณัฐปวีณ์ เปียถนอม(839)
คาบ1
8.30
คาบ2
9.25
คาบ3
10.20
คาบ4
11.15
คาบ5
12.10
คาบ6
13.05
คาบ7
14.00
คาบ8
14.55
คาบ9
15.50
จันทร์ จ21211
1/8
จ21211
1/2
จ21211
1/5
ลส-นน
1/11
อังคาร จ21211
1/6
จ21211
1/4
จ20251
1/-
จ20251
1/-
จ33203
6/1
พุธ จ33203
6/9
พฤหัส จ21211
1/11
I20201
2/5
I20201
2/5
จ21211
1/3
ชุมนุม
-/-
ศุกร์ จ21211
1/10
จ21211
1/9

ข้อมูลตารางสอน
คุณครูนิสาชล โปรยสุรินทร์(840)
คาบ1
8.30
คาบ2
9.25
คาบ3
10.20
คาบ4
11.15
คาบ5
12.10
คาบ6
13.05
คาบ7
14.00
คาบ8
14.55
คาบ9
15.50
จันทร์ จ33203
6/8
จ33203
6/2
จ23211
3/6
จ23211
3/2
ลส-นน
3/2
อังคาร จ23211
3/3
จ20255
3/-
จ20255
3/-
พุธ จ23211
3/10
จ23211
3/5
พฤหัส ชุมนุม
-/-
ศุกร์ จ23211
3/9
จ23211
3/11
จ23211
3/8
จ23211
3/4

ข้อมูลตารางสอน
คุณครูนภัสวรรณ หนูทอง(841)
คาบ1
8.30
คาบ2
9.25
คาบ3
10.20
คาบ4
11.15
คาบ5
12.10
คาบ6
13.05
คาบ7
14.00
คาบ8
14.55
คาบ9
15.50
จันทร์ อ31207
4/4
อ32201
5/6
อ32201
5/7
บำเพ็ญ
5/4
อังคาร อ32101
5/7
อ32101
5/6
พุธ อ32101
5/7
อ32101
5/6
อ32101
5/2
พฤหัส อ31207
4/5
อ32201
5/2
อ32209
5/4
ชุมนุม
-/-
ศุกร์ อ31207
4/4
อ31207
4/5
อ32203
5/4
อ32101
5/2

ข้อมูลตารางสอน
คุณครูศลิตา เกิดผล(842)
คาบ1
8.30
คาบ2
9.25
คาบ3
10.20
คาบ4
11.15
คาบ5
12.10
คาบ6
13.05
คาบ7
14.00
คาบ8
14.55
คาบ9
15.50
จันทร์ อ21101
1/10
อ21101
1/8
อ22211
2/12
อ21201
1/9
ลส-นน
1/8
อังคาร อ22211
2/7
อ21101
1/9
อ21101
1/10
พุธ อ21101
1/8
อ21101
1/9
อ21201
1/10
อ22101
2/12
พฤหัส อ21101
1/10
อ21101
1/8
อ22211
2/7
ชุมนุม
-/-
ศุกร์ อ21101
1/9
อ21101
1/8
I20201
2/9
I20201
2/9

ข้อมูลตารางสอน
คุณครูกมลวรรณ พุฒิรุ่งโรจน์(843)
คาบ1
8.30
คาบ2
9.25
คาบ3
10.20
คาบ4
11.15
คาบ5
12.10
คาบ6
13.05
คาบ7
14.00
คาบ8
14.55
คาบ9
15.50
จันทร์ อ22101
2/6
อ22211
2/1
บำเพ็ญ
4/7
อังคาร อ22101
2/13
อ22101
2/6
ฝ31201
4/7
ฝ31201
4/7
พุธ อ22203
2/4
อ22101
2/13
อ22201
2/6
อ22211
2/1
พฤหัส ฝ31201
4/7
ฝ31201
4/7
อ22101
2/13
ชุมนุม
-/-
ศุกร์ อ22203
2/4
อ22101
2/6
ฝ31201
4/7
ฝ31201
4/7
อ22201
2/13

ข้อมูลตารางสอน
คุณครูกลอยใจ ทองลิ่ม(902)
คาบ1
8.30
คาบ2
9.25
คาบ3
10.20
คาบ4
11.15
คาบ5
12.10
คาบ6
13.05
คาบ7
14.00
คาบ8
14.55
คาบ9
15.50
จันทร์ ก33901
6/6
ก33901
6/1
ก32901
5/1
บำเพ็ญ
6/7
อังคาร ก32901
5/3
ก33901
6/5
ก32901
5/5
พุธ ก33901
6/7
ก33901
6/4
ก33902
6/8
พฤหัส ก33901
6/2
ก32901
5/4
ชุมนุม
-/-
ศุกร์ ก32902
5/2
ก33901
6/9
ก33901
6/3

ข้อมูลตารางสอน
คุณครูบุษกร อ่วมเครือ(903)
คาบ1
8.30
คาบ2
9.25
คาบ3
10.20
คาบ4
11.15
คาบ5
12.10
คาบ6
13.05
คาบ7
14.00
คาบ8
14.55
คาบ9
15.50
จันทร์ ลส-นน
3/7
อังคาร ง23201
3/-
ง23201
3/-
พุธ
พฤหัส ง30278
6/-
ง30278
6/-
ชุมนุม
-/-
ศุกร์ ง30258
5/-
ง30258
5/-

ข้อมูลตารางสอน
คุณครูชนกนันท์ จันทร์ศรีนวล(906)
คาบ1
8.30
คาบ2
9.25
คาบ3
10.20
คาบ4
11.15
คาบ5
12.10
คาบ6
13.05
คาบ7
14.00
คาบ8
14.55
คาบ9
15.50
จันทร์ ก23901
3/1
ก23901
3/7
ก21901
1/5
ลส-นน
1/4
อังคาร ก21901
1/4
ก23901
3/9
ก23901
3/4
ก21901
1/3
พุธ ก23901
3/5
ก23901
3/8
ก23901
3/2
ก23901
3/6
พฤหัส ก23901
3/3
ก23901
3/10
ก21901
1/1
ชุมนุม
-/-
ศุกร์ ก23901
3/13
ก21901
1/2
ก23901
3/11
ก23901
3/12

ข้อมูลตารางสอน
คุณครูฐิติภร เอี่ยมหรุ่น(907)
คาบ1
8.30
คาบ2
9.25
คาบ3
10.20
คาบ4
11.15
คาบ5
12.10
คาบ6
13.05
คาบ7
14.00
คาบ8
14.55
คาบ9
15.50
จันทร์ ก22901
2/11
ก31901
4/6
บำเพ็ญ
4/8
อังคาร ก22901
2/12
ก22901
2/13
ก31901
4/2
ก31901
4/3
พุธ ก32901
5/9
ก31901
4/4
ก32901
5/7
ก32901
5/8
พฤหัส ก31901
4/8
ก31901
4/5
ชุมนุม
-/-
ศุกร์ ก31901
4/9
ก32901
5/6
ก31901
4/7

ข้อมูลตารางสอน
คุณครูมงคล ทองงาม(911)
คาบ1
8.30
คาบ2
9.25
คาบ3
10.20
คาบ4
11.15
คาบ5
12.10
คาบ6
13.05
คาบ7
14.00
คาบ8
14.55
คาบ9
15.50
จันทร์ ก22901
2/10
ก21901
1/9
ก22901
2/8
ก21901
1/11
ลส-นน
2/3
อังคาร ก21901
1/6
ก21901
1/8
พุธ ก22901
2/2
ก22901
2/5
ก22901
2/4
ก22901
2/1
พฤหัส ก21901
1/7
ก22901
2/9
ก22901
2/3
ก21901
1/12
ชุมนุม
-/-
ศุกร์ ก22901
2/6
ก21901
1/13
ก21901
1/10
ก22901
2/7

กลับเมนู