**ตารางเรียน**

1/1
คาบ1
8.30
คาบ2
9.25
คาบ3
10.20
คาบ4
11.15
คาบ5
12.10
คาบ6
13.05
คาบ7
14.00
คาบ8
14.55
คาบ9
15.50
จันทร์ ค21201
อ.สุนันทา
อ21201
อ.นิตยา
ส21103
อ.กรรณิการ์
ศ21101
อ.สุรชัย(ส)
ส21101
อ.ประภาพร(บ)
ท21101
อ.นุสรา
ก21907
อ.โสรยา
อังคาร ส21101
อ.ประภาพร(บ)
ค21101
อ.โสรยา
ว21104
อ.สามารถ(พ)
ว21104
อ.สามารถ(พ)
อ21211
อ.เบญจา
ว21201
อ.ชัยนันท์
ว21201
อ.ชัยนันท์
พุธ ว21101
อ.ชัยนันท์
ว21101
อ.ชัยนันท์
อ21101
อ.นิตยา
ง21101
อ.นฤมล
ท21101
อ.นุสรา
ศ21103
อ.จารุนิภา
พ21103
อ.อนุสรณ์
พฤหัส ค21101
อ.โสรยา
ท21101
อ.นุสรา
อ21101
อ.นิตยา
พ21101
อ.บัณฑิต
ง21103
อ.เสวี
ก21901
อ.ชนกนันท์
ก21999
ศุกร์ ส21101
อ.ประภาพร(บ)
ค21201
อ.สุนันทา
อ21211
อ.เบญจา
ค21101
อ.โสรยา
อ21101
อ.นิตยา
ว21101
อ.ชัยนันท์

1/2
คาบ1
8.30
คาบ2
9.25
คาบ3
10.20
คาบ4
11.15
คาบ5
12.10
คาบ6
13.05
คาบ7
14.00
คาบ8
14.55
คาบ9
15.50
จันทร์ อ21101
อ.นิตยา
ส21103
อ.กรรณิการ์
ค21101
อ.โสรยา
จ21211
อ.ณัฐปวีณ์
ศ21103
อ.จารุนิภา
ส21101
อ.ประภาพร(บ)
ก21907
อังคาร ท21101
อ.นุสรา
ส21101
อ.ประภาพร(บ)
พ21101
อ.นภาภรณ์
ว21101
อ.นภาภรณ์
อ21201
อ.นิตยา
พุธ ว21104
อ.วันดี
ว21104
อ.วันดี
พ21101
อ.บัณฑิต
ท21101
อ.นุสรา
ค21201
อ.สุนันทา
อ21101
อ.นิตยา
พฤหัส อ21101
อ.นิตยา
ศ21101
อ.สุรชัย(ส)
ส21101
อ.ประภาพร(บ)
ค21101
อ.โสรยา
ท21101
อ.นุสรา
ว21101
อ.นภาภรณ์
ก21999
ศุกร์ ค21201
อ.สุนันทา
ค21101
อ.โสรยา
ก21901
อ.ชนกนันท์
ง21103
อ.เสวี
พ21103
อ.อนุสรณ์
ง21101
อ.นฤมล

1/3
คาบ1
8.30
คาบ2
9.25
คาบ3
10.20
คาบ4
11.15
คาบ5
12.10
คาบ6
13.05
คาบ7
14.00
คาบ8
14.55
คาบ9
15.50
จันทร์ อ21101
อ.ลลิตพธู
ค21101
อ.พัฒนี
พ21101
อ.บัณฑิต
ว21101
อ.นภาภรณ์
ว21101
อ.นภาภรณ์
ส21103
อ.กรรณิการ์
ก21907
อังคาร ศ21101
อ.สุรชัย(ส)
ง21103
อ.เสวี
ท21101
อ.นุสรา
อ21201
อ.ลลิตพธู
ก21901
อ.ชนกนันท์
พุธ ส21101
อ.ประภาพร(บ)
อ21101
อ.ลลิตพธู
ท21101
อ.นุสรา
ว21104
อ.วันดี
ว21104
อ.วันดี
พฤหัส ง21101
อ.นฤมล
ค21101
อ.พัฒนี
พ21103
อ.อนุสรณ์
ศ21103
อ.จารุนิภา
ส21101
อ.ประภาพร(บ)
จ21211
อ.ณัฐปวีณ์
ก21999
ศุกร์ ว21101
อ.นภาภรณ์
ส21101
อ.ประภาพร(บ)
ค21101
อ.พัฒนี
อ21101
อ.ลลิตพธู
ท21101
อ.นุสรา

1/4
คาบ1
8.30
คาบ2
9.25
คาบ3
10.20
คาบ4
11.15
คาบ5
12.10
คาบ6
13.05
คาบ7
14.00
คาบ8
14.55
คาบ9
15.50
จันทร์ ส21103
อ.ศิวนันท์
ท21101
อ.นิยดา
ส21101
อ.ประภาพร(บ)
ว21104
อ.วันดี
ว21104
อ.วันดี
อ21101
อ.นิตยา
ก21907
อังคาร ก21901
อ.ชนกนันท์
จ21211
อ.ณัฐปวีณ์
ค21101
อ.โสรยา
อ21101
อ.นิตยา
พุธ ว21101
อ.นภาภรณ์
ว21101
อ.นภาภรณ์
ส21101
อ.ประภาพร(บ)
ท21101
อ.นิยดา
ค21101
อ.โสรยา
ศ21101
อ.สุรชัย(ส)
พฤหัส ศ21103
อ.จารุนิภา
ส21101
อ.ประภาพร(บ)
ค21101
อ.โสรยา
อ21101
อ.นิตยา
ง21101
อ.นฤมล
พ21103
อ.อนุสรณ์
ก21999
ศุกร์ อ21201
อ.นิตยา
พ21101
อ.บัณฑิต
ว21101
อ.นภาภรณ์
ง21103
อ.เสวี
ท21101
อ.นิยดา

1/5
คาบ1
8.30
คาบ2
9.25
คาบ3
10.20
คาบ4
11.15
คาบ5
12.10
คาบ6
13.05
คาบ7
14.00
คาบ8
14.55
คาบ9
15.50
จันทร์ ค21101
อ.โสรยา
ส21101
อ.ประภาพร(บ)
อ21201
อ.ลลิตพธู
ง21101
อ.นฤมล
จ21211
อ.ณัฐปวีณ์
ก21901
อ.ชนกนันท์
ก21907
อังคาร อ21101
อ.ลลิตพธู
ท21101
อ.นิยดา
ง21103
อ.เสวี
ว21104
อ.วันดี
ว21104
อ.วันดี
พุธ อ21101
อ.ลลิตพธู
ส21101
อ.ประภาพร(บ)
พ21103
อ.อนุสรณ์
ศ21101
อ.สุรชัย(ส)
ท21101
อ.นิยดา
ส21103
อ.ศิวนันท์
พฤหัส ส21101
อ.ประภาพร(บ)
ท21101
อ.นิยดา
ว21101
อ.นภาภรณ์
ว21101
อ.นภาภรณ์
ค21101
อ.โสรยา
ศ21103
อ.จารุนิภา
ก21999
ศุกร์ ค21101
อ.โสรยา
ว21101
อ.นภาภรณ์
อ21101
อ.ลลิตพธู
พ21101
อ.บัณฑิต

1/6
คาบ1
8.30
คาบ2
9.25
คาบ3
10.20
คาบ4
11.15
คาบ5
12.10
คาบ6
13.05
คาบ7
14.00
คาบ8
14.55
คาบ9
15.50
จันทร์ ว21101
อ.นภาภรณ์
ว21101
อ.นภาภรณ์
ง21101
อ.นฤมล
ค21101
อ.โสรยา
ศ21101
อ.สุรชัย(ส)
ศ21103
อ.จารุนิภา
ก21907
อังคาร จ21211
อ.ณัฐปวีณ์
ส21101
อ.วัชรพล
อ21101
อ.นิตยา
ก21901
อ.มงคล
พุธ ส21101
อ.วัชรพล
ท21101
อ.นิยดา
ค21101
อ.โสรยา
พ21103
อ.อนุสรณ์
อ21101
อ.นิตยา
ง21103
อ.เสวี
พฤหัส ส21101
อ.วัชรพล
พ21101
อ.บัณฑิต
ว21104
อ.วันดี
ว21104
อ.วันดี
อ21201
อ.นิตยา
ท21101
อ.นิยดา
ก21999
ศุกร์ ส21103
อ.ศิวนันท์
อ21101
อ.นิตยา
ว21101
อ.นภาภรณ์
ค21101
อ.โสรยา
ท21101
อ.นิยดา

1/7
คาบ1
8.30
คาบ2
9.25
คาบ3
10.20
คาบ4
11.15
คาบ5
12.10
คาบ6
13.05
คาบ7
14.00
คาบ8
14.55
คาบ9
15.50
จันทร์ ว21101
อ.ชัยนันท์
ว21101
อ.ชัยนันท์
ว21104
อ.สามารถ(พ)
ว21104
อ.สามารถ(พ)
ค21101
อ.สุนันทา
ส21101
อ.วัชรพล
ก21907
อังคาร ค21203
อ.ศศิพิมพ์
ท21101
อ.ดาราวรรณ
อ21101
อ.ลลิตพธู
อ21211
อ.เบญจา
ค21101
อ.ศศิพิมพ์
พ21101
อ.บัณฑิต
ส21101
อ.วัชรพล
พุธ ค21201
อ.สุนันทา
อ21211
อ.เบญจา
ท21101
อ.ดาราวรรณ
ว21201
อ.ชัยนันท์
ว21201
อ.ชัยนันท์
ง21101
อ.เมตตา
ส21101
อ.วัชรพล
พฤหัส ง21103
อ.เสวี
ค21101
อ.ศศิพิมพ์
ก21901
อ.มงคล
ว21101
อ.ชัยนันท์
อ21101
อ.ลลิตพธู
อ21201
อ.ลลิตพธู
ก21999
ศุกร์ อ21101
อ.ลลิตพธู
ศ21101
อ.สุรชัย(ส)
ค21101
อ.ศศิพิมพ์
พ21103
อ.อนุสรณ์
ส21103
อ.ศิวนันท์
ท21101
อ.ดาราวรรณ
ศ21103
อ.จารุนิภา

1/8
คาบ1
8.30
คาบ2
9.25
คาบ3
10.20
คาบ4
11.15
คาบ5
12.10
คาบ6
13.05
คาบ7
14.00
คาบ8
14.55
คาบ9
15.50
จันทร์ ส21101
อ.วัชรพล
จ21211
อ.ณัฐปวีณ์
อ21101
อ.ศลิตา
ท21101
อ.ดาราวรรณ
ค21101
อ.ศศิพิมพ์
ก21907
อังคาร ท21101
อ.ดาราวรรณ
พ21101
อ.บัณฑิต
ส21101
อ.วัชรพล
ก21901
อ.มงคล
พุธ ค21101
อ.ศศิพิมพ์
อ21101
อ.ศลิตา
ว21101
อ.นภาภรณ์
ว21101
อ.นภาภรณ์
พ21103
อ.อนุสรณ์
ส21101
อ.วัชรพล
ก21903
พฤหัส ท21101
อ.ดาราวรรณ
อ21201
อ.ศลิตา
ง21103
อ.เสวี
ง21101
อ.เมตตา
ศ21101
อ.สุรชัย(ส)
ส21103
อ.ศิวนันท์
ก21999
ศุกร์ ว21104
อ.วันดี
ว21104
อ.วันดี
ศ21103
อ.จารุนิภา
อ21101
อ.ศลิตา
ค21101
อ.ศศิพิมพ์
ว21101
อ.นภาภรณ์

1/9
คาบ1
8.30
คาบ2
9.25
คาบ3
10.20
คาบ4
11.15
คาบ5
12.10
คาบ6
13.05
คาบ7
14.00
คาบ8
14.55
คาบ9
15.50
จันทร์ ค21101
อ.ศศิพิมพ์
ท21101
อ.ดาราวรรณ
ก21901
อ.มงคล
ศ21103
อ.จารุนิภา
ง21101
อ.เมตตา
อ21201
อ.ศลิตา
ก21907
อังคาร ง21103
อ.เสวี
อ21101
อ.ศลิตา
ค21101
อ.ศศิพิมพ์
ส21101
อ.วัชรพล
พุธ ศ21101
อ.สุรชัย(ส)
ส21101
อ.วัชรพล
อ21101
อ.ศลิตา
ท21101
อ.ดาราวรรณ
ส21103
อ.ศิวนันท์
ว21101
อ.ชัยนันท์
พฤหัส ว21104
อ.วันดี
ว21104
อ.วันดี
พ21101
อ.บัณฑิต
พ21103
อ.อนุสรณ์
ค21101
อ.ศศิพิมพ์
ส21101
อ.วัชรพล
ก21999
ศุกร์ ท21101
อ.ดาราวรรณ
อ21101
อ.ศลิตา
ว21101
อ.ชัยนันท์
ว21201
อ.ชัยนันท์
จ21211
อ.ณัฐปวีณ์

1/10
คาบ1
8.30
คาบ2
9.25
คาบ3
10.20
คาบ4
11.15
คาบ5
12.10
คาบ6
13.05
คาบ7
14.00
คาบ8
14.55
คาบ9
15.50
จันทร์ ท21101
อ.ดาราวรรณ
อ21101
อ.ศลิตา
ค21101
อ.ศศิพิมพ์
ว21101
อ.ชัยนันท์
ว21101
อ.ชัยนันท์
ก21907
อังคาร ศ21101
อ.พิชามญช์ุ
ศ21103
อ.จารุนิภา
ส21103
อ.ศิวนันท์
อ21101
อ.ศลิตา
พุธ พ21101
อ.บัณฑิต
ท21101
อ.ดาราวรรณ
ค21101
อ.ศศิพิมพ์
ส21101
อ.นันทิยา
ง21103
อ.เสวี
อ21201
อ.อธิตา
พฤหัส อ21101
อ.ศลิตา
ง21101
อ.เมตตา
ว21101
อ.ชัยนันท์
ว21104
อ.อินทิรา
ว21104
อ.อินทิรา
ส21101
อ.นันทิยา
ก21999
ศุกร์ จ21211
อ.ณัฐปวีณ์
ท21101
อ.ดาราวรรณ
พ21103
อ.อนุสรณ์
ค21101
อ.ศศิพิมพ์
ก21901
อ.มงคล
อ21101
อ.นิตยา

1/11
คาบ1
8.30
คาบ2
9.25
คาบ3
10.20
คาบ4
11.15
คาบ5
12.10
คาบ6
13.05
คาบ7
14.00
คาบ8
14.55
คาบ9
15.50
จันทร์ ศ21101
อ.พิชามญช์ุ
ค21101
อ.ศศิพิมพ์
ว21101
อ.เบญจารัตน์
ว21101
อ.เบญจารัตน์
ส21101
อ.นันทิยา
ก21901
อ.มงคล
อังคาร ท21101
อ.สาริณี
อ21101
อ.เบญจา
พ21101
อ.บัณฑิต
ส21101
อ.นันทิยา
พุธ ท21101
อ.สาริณี
ศ21103
อ.จารุนิภา
ว21101
อ.เบญจารัตน์
ง21101
อ.เมตตา
ค21101
อ.ศศิพิมพ์
พฤหัส จ21211
อ.ณัฐปวีณ์
พ21103
อ.อนุสรณ์
อ21101
อ.เบญจา
อ21201
อ.เบญจา
ค21101
อ.ศศิพิมพ์
ศุกร์ ท21101
อ.สาริณี
อ21101
อ.เบญจา
ง21103
อ.เสวี
ว21104
อ.อินทิรา
ว21104
อ.อินทิรา
ส21101
อ.นันทิยา
ส21103
อ.ศิวนันท์

1/12
คาบ1
8.30
คาบ2
9.25
คาบ3
10.20
คาบ4
11.15
คาบ5
12.10
คาบ6
13.05
คาบ7
14.00
คาบ8
14.55
คาบ9
15.50
จันทร์ ว21104
อ.สามารถ(พ)
ว21104
อ.สามารถ(พ)
ศ21101
อ.พิชามญช์ุ
ท21101
อ.สาริณี
อ21101
อ.ลลิตพธู
ค21101
อ.โสรยา
ก21907
อังคาร ว21201
อ.ชัยนันท์
ว21201
อ.ชัยนันท์
ค21201
อ.สุนันทา
ส21101
อ.นันทิยา
อ21101
อ.ลลิตพธู
ค21101
อ.โสรยา
ง21101
อ.เมตตา
พุธ อ21211
อ.เบญจา
ค21201
อ.สุนันทา
ศ21103
อ.จารุนิภา
ค21101
อ.โสรยา
อ21201
อ.ลลิตพธู
ส21101
อ.นันทิยา
พฤหัส ท21101
อ.สาริณี
อ21101
อ.ลลิตพธู
ส21101
อ.นันทิยา
ว21101
อ.เบญจารัตน์
ว21101
อ.เบญจารัตน์
ก21901
อ.มงคล
ก21999
ศุกร์ ง21103
อ.เสวี
ท21101
อ.สาริณี
ส21103
อ.ศิวนันท์
อ21211
อ.เบญจา
ว21101
อ.เบญจารัตน์
พ21101
อ.บัณฑิต
พ21103
อ.อนุสรณ์

1/13
คาบ1
8.30
คาบ2
9.25
คาบ3
10.20
คาบ4
11.15
คาบ5
12.10
คาบ6
13.05
คาบ7
14.00
คาบ8
14.55
คาบ9
15.50
จันทร์ พ21101
อ.บัณฑิต
ค21201
อ.สุนันทา
ท21101
อ.สาริณี
ส21101
อ.นันทิยา
อ21201
อ.เบญจา
ก21907
อังคาร ส21103
อ.ศิวนันท์
ท21101
อ.สาริณี
อ21101
อ.เบญจา
ว21201
อ.ชัยรัตน์
ว21201
อ.ชัยรัตน์
ส21101
อ.นันทิยา
ศ21103
อ.จารุนิภา
พุธ ว21104
อ.สามารถ(พ)
ว21104
อ.สามารถ(พ)
อ21101
อ.เบญจา
ค21101
อ.ศศิพิมพ์
ส21101
อ.นันทิยา
ว21101
อ.เบญจารัตน์
ว21101
อ.เบญจารัตน์
พฤหัส ค21101
อ.ศศิพิมพ์
ท21101
อ.สาริณี
ว20241
อ.สามารถ(พ)
ว20241
อ.สามารถ(พ)
อ21101
อ.เบญจา
ง21103
อ.เสวี
ก21999
ศุกร์ ค21101
อ.ศศิพิมพ์
พ21103
อ.อนุสรณ์
ว21101
อ.เบญจารัตน์
ก21901
อ.มงคล
ค21201
อ.สุนันทา
ศ21101
อ.พิชามญช์ุ
ง21101
อ.เมตตา

2/1
คาบ1
8.30
คาบ2
9.25
คาบ3
10.20
คาบ4
11.15
คาบ5
12.10
คาบ6
13.05
คาบ7
14.00
คาบ8
14.55
คาบ9
15.50
จันทร์ ง22101
อ.ธิติมา
ส22101
อ.ศักรินทร์
ว22104
อ.สามารถ(จ)
ว22104
อ.สามารถ(จ)
อ22211
อ.กมลวรรณ
ค22201
อ.ปวีณ์สุดา
ก22907
อังคาร ค22101
อ.สุภาพร
อ22101
อ.ภิตติมาตุ์
ส22101
อ.ศักรินทร์
ท22101
อ.กฤษฎา
อ22101
อ.ภิตติมาตุ์
ว22101
อ.ศุภิสรา
ว22101
อ.ศุภิสรา
พุธ ท22101
อ.กฤษฎา
ค22101
อ.สุภาพร
ส22101
อ.ศักรินทร์
ท20211
อ.ณัฐริกา
ท20211
อ.ณัฐริกา
อ22211
อ.กมลวรรณ
ก22901
อ.มงคล
พฤหัส ท22101
อ.กฤษฎา
ค22201
อ.ปวีณ์สุดา
อ22101
อ.ภิตติมาตุ์
ว22101
อ.ศุภิสรา
ศ22101
อ.เขมนิจ
พ22101
อ.ศุภชัย
ก22999
ศุกร์ ว20201
อ.ธนิษฐ์นันท
ว20201
อ.ธนิษฐ์นันท
อ22101
อ.ภิตติมาตุ์
ค22101
อ.สุภาพร
ศ22103
อ.สุริยันต์
ส22103
อ.ศักรินทร์
พ22103
อ.ศุภชัย

2/2
คาบ1
8.30
คาบ2
9.25
คาบ3
10.20
คาบ4
11.15
คาบ5
12.10
คาบ6
13.05
คาบ7
14.00
คาบ8
14.55
คาบ9
15.50
จันทร์ ส22101
อ.ศักรินทร์
อ22101
อ.ภิตติมาตุ์
ท22101
อ.กฤษฎา
ว22101
อ.อัมรา
ว22101
อ.อัมรา
อ22201
อ.ภิตติมาตุ์
ก22907
อังคาร ว22104
อ.เพ็ญนภัส
ว22104
อ.เพ็ญนภัส
ท22101
อ.กฤษฎา
ค22101
อ.สุภาพร
จ22211
อ.รัชญา
ศ22101
อ.เขมนิจ
พุธ พ22101
อ.ศุภชัย
ก22901
อ.มงคล
ค22101
อ.สุภาพร
ค22201
อ.ปวีณ์สุดา
ง22101
อ.ธิติมา
ส22101
อ.ศักรินทร์
อ22101
อ.ภิตติมาตุ์
พฤหัส ศ22103
อ.สุริยันต์
ค22101
อ.สุภาพร
ส22101
อ.ศักรินทร์
ค22201
อ.ปวีณ์สุดา
อ22101
อ.ภิตติมาตุ์
ก22999
ศุกร์ ส22103
อ.ศักรินทร์
ว22101
อ.อัมรา
ท22101
อ.กฤษฎา
พ22103
อ.ศุภชัย
I20201
อ.สุภาพร
I20201
อ.สุภาพร

2/3
คาบ1
8.30
คาบ2
9.25
คาบ3
10.20
คาบ4
11.15
คาบ5
12.10
คาบ6
13.05
คาบ7
14.00
คาบ8
14.55
คาบ9
15.50
จันทร์ ท22101
อ.กฤษฎา
ค22101
อ.ปวีณ์สุดา
ว22104
อ.เพ็ญนภัส
ว22104
อ.เพ็ญนภัส
พ22101
อ.ศุภชัย
ก22907
อังคาร ส22101
อ.ศักรินทร์
ท22101
อ.กฤษฎา
ค22101
อ.ปวีณ์สุดา
อ22101
อ.สกาวเดือน
I20201
อ.ดาราวรรณ
I20201
อ.ดาราวรรณ
พุธ ค22101
อ.ปวีณ์สุดา
อ22101
อ.สกาวเดือน
ศ22103
อ.สุริยันต์
ส22101
อ.ศักรินทร์
ว22101
อ.ศุภิสรา
ว22101
อ.ศุภิสรา
จ22211
อ.รัชญา
พฤหัส ง22101
อ.วาทิณี
พ22103
อ.ศุภชัย
ท22101
อ.กฤษฎา
ก22901
อ.มงคล
ส22101
อ.ศักรินทร์
ก22999
ศุกร์ ศ22101
อ.เขมนิจ
ส22103
อ.ศักรินทร์
อ22201
อ.สกาวเดือน
ว22101
อ.ศุภิสรา
ท22204
อ.จิราพร
ท22204
อ.จิราพร
อ22101
อ.สกาวเดือน

2/4
คาบ1
8.30
คาบ2
9.25
คาบ3
10.20
คาบ4
11.15
คาบ5
12.10
คาบ6
13.05
คาบ7
14.00
คาบ8
14.55
คาบ9
15.50
จันทร์ ค22101
อ.ปวีณ์สุดา
ว22101
อ.ศุภิสรา
ว22101
อ.ศุภิสรา
ท22101
อ.กฤษฎา
ศ22103
อ.สุริยันต์
อังคาร อ22101
อ.ภิตติมาตุ์
ส22101
อ.ศักรินทร์
ส22103
อ.รมิดา
พ22103
อ.ศุภชัย
I20201
อ.หนุ่ม
I20201
อ.หนุ่ม
พุธ อ22203
อ.กมลวรรณ
ท22101
อ.กฤษฎา
อ22101
อ.ภิตติมาตุ์
ค22101
อ.ปวีณ์สุดา
ก22901
อ.มงคล
ส22101
อ.ศักรินทร์
พฤหัส ส22101
อ.ศักรินทร์
ศ22101
อ.เขมนิจ
พ22101
อ.อนุชา(จ)
จ22211
อ.รัชญา
ว22101
อ.ศุภิสรา
อ22101
อ.ภิตติมาตุ์
ศุกร์ อ22203
อ.กมลวรรณ
ท22101
อ.กฤษฎา
ค22101
อ.ปวีณ์สุดา
ว22104
อ.เพ็ญนภัส
ว22104
อ.เพ็ญนภัส
อ22101
อ.ภิตติมาตุ์
ง22101
อ.วาทิณี

2/5
คาบ1
8.30
คาบ2
9.25
คาบ3
10.20
คาบ4
11.15
คาบ5
12.10
คาบ6
13.05
คาบ7
14.00
คาบ8
14.55
คาบ9
15.50
จันทร์ อ22101
อ.ภิตติมาตุ์
ง22101
อ.วาทิณี
ศ22101
อ.เขมนิจ
ค22101
อ.สุภาพร
ส22101
อ.ศักรินทร์
ส22103
อ.รมิดา
ก22907
อังคาร พ22101
อ.อนุชา(จ)
ค22101
อ.สุภาพร
ว22101
อ.ศุภิสรา
ว22101
อ.ศุภิสรา
ท22101
อ.สายทิพย์
อ22101
อ.ภิตติมาตุ์
พุธ ท22101
อ.สายทิพย์
อ22101
อ.ภิตติมาตุ์
ว22104
อ.เพ็ญนภัส
ว22104
อ.เพ็ญนภัส
ก22901
อ.มงคล
อ22101
อ.ภิตติมาตุ์
พฤหัส ท22101
อ.สายทิพย์
ส22101
อ.ศักรินทร์
I20201
อ.ณัฐปวีณ์
I20201
อ.ณัฐปวีณ์
ค22101
อ.สุภาพร
จ22211
อ.รัชญา
ก22999
ศุกร์ จ22221
อ.รัชญา
จ22221
อ.รัชญา
ศ22103
อ.สุริยันต์
ส22101
อ.ศักรินทร์
ว22101
อ.ศุภิสรา
พ22103
อ.ศุภชัย

2/6
คาบ1
8.30
คาบ2
9.25
คาบ3
10.20
คาบ4
11.15
คาบ5
12.10
คาบ6
13.05
คาบ7
14.00
คาบ8
14.55
คาบ9
15.50
จันทร์ ส22101
อ.รมิดา
อ22101
อ.กมลวรรณ
พ22101
อ.ศุภชัย
ท22101
อ.สายทิพย์
I20201
อ.สมบัติ
I20201
อ.สมบัติ
ก22907
อังคาร จ22211
อ.รัชญา
ท22101
อ.สายทิพย์
พ22103
อ.ศุภชัย
อ22101
อ.กมลวรรณ
ส22101
อ.รมิดา
พุธ ว22101
อ.ศุภิสรา
ว22101
อ.ศุภิสรา
ส22103
อ.รมิดา
ค22101
อ.สุภาพร
อ22201
อ.กมลวรรณ
ง22101
อ.วาทิณี
พฤหัส ส22101
อ.รมิดา
ท22101
อ.สายทิพย์
ค22101
อ.สุภาพร
ว22104
อ.เพ็ญนภัส
ว22104
อ.เพ็ญนภัส
ศ22101
อ.เขมนิจ
ก22999
ศุกร์ ค22101
อ.สุภาพร
อ22101
อ.กมลวรรณ
ก22901
อ.มงคล
ว22101
อ.ศุภิสรา
ศ22103
อ.สุริยันต์

2/7
คาบ1
8.30
คาบ2
9.25
คาบ3
10.20
คาบ4
11.15
คาบ5
12.10
คาบ6
13.05
คาบ7
14.00
คาบ8
14.55
คาบ9
15.50
จันทร์ พ22101
อ.อนุชา(จ)
ส22101
อ.รมิดา
ท22101
อ.สายทิพย์
ค22201
อ.ปวีณ์สุดา
อ22201
อ.พงศพิชิต
ศ22101
อ.เขมนิจ
ก22908
อังคาร อ22211
อ.ศลิตา
อ22101
อ.พงศพิชิต
ว20201
อ.อัมรา
ว20201
อ.อัมรา
ค22101
อ.สุภาพร
ว22104
อ.สามารถ(จ)
ว22104
อ.สามารถ(จ)
พุธ ส22101
อ.รมิดา
ท22101
อ.สายทิพย์
พ22103
อ.ศุภชัย
ศ22103
อ.สุริยันต์
อ22101
อ.พงศพิชิต
ค22101
อ.สุภาพร
ง22101
อ.วาทิณี
พฤหัส ค22201
อ.ปวีณ์สุดา
อ22101
อ.พงศพิชิต
ว22101
อ.สราวุธ
ว22101
อ.สราวุธ
ส22103
อ.รมิดา
อ22211
อ.ศลิตา
ก22999
ศุกร์ ส22101
อ.รมิดา
ค22101
อ.สุภาพร
ท22101
อ.สายทิพย์
ท20211
อ.ณัฐริกา
ท20211
อ.ณัฐริกา
ค22205
อ.หนุ่ม
ก22901
อ.มงคล
ว22101
อ.สราวุธ

2/8
คาบ1
8.30
คาบ2
9.25
คาบ3
10.20
คาบ4
11.15
คาบ5
12.10
คาบ6
13.05
คาบ7
14.00
คาบ8
14.55
คาบ9
15.50
จันทร์ จ22211
อ.รัชญา
อ22101
อ.สกาวเดือน
ค22101
อ.สุภาพร
ง22101
อ.วาทิณี
ก22901
อ.มงคล
ก22907
อังคาร ท22101
อ.สายทิพย์
ส22101
อ.รมิดา
อ22101
อ.สกาวเดือน
ว22101
อ.สราวุธ
ว22101
อ.สราวุธ
ค22101
อ.สุภาพร
พุธ ศ22101
อ.เขมนิจ
ส22101
อ.รมิดา
อ22101
อ.สกาวเดือน
พ22103
อ.ศุภชัย
I20201
อ.รมิดา
I20201
อ.รมิดา
อ22201
อ.สกาวเดือน
พฤหัส ค22101
อ.สุภาพร
ส22101
อ.รมิดา
ท22101
อ.สายทิพย์
พ22101
อ.อนุชา(จ)
ว22101
อ.สราวุธ
ก22999
ศุกร์ ศ22103
อ.สุริยันต์
ท22101
อ.สายทิพย์
ส22103
อ.รมิดา
ว22104
อ.เพ็ญนภัส
ว22104
อ.เพ็ญนภัส

2/9
คาบ1
8.30
คาบ2
9.25
คาบ3
10.20
คาบ4
11.15
คาบ5
12.10
คาบ6
13.05
คาบ7
14.00
คาบ8
14.55
คาบ9
15.50
จันทร์ ว22101
อ.สราวุธ
ส22101
อ.สราวุธ
ส22101
อ.รมิดา
ค22101
อ.หนุ่ม
ท22101
อ.นิยดา
ก22907
อังคาร ศ22103
อ.สุริยันต์
อ22101
อ.ศลิตา
ว22104
อ.เพ็ญนภัส
ว22104
อ.เพ็ญนภัส
อ22101
อ.สกาวเดือน
ส22101
อ.รมิดา
พุธ ท22101
อ.นิยดา
ศ22101
อ.เขมนิจ
ว22101
อ.สราวุธ
อ22201
อ.สกาวเดือน
อ22101
อ.สกาวเดือน
จ22211
อ.รัชญา
พ22101
อ.อนุชา(จ)
พฤหัส ค22101
อ.หนุ่ม
พ22103
อ.ศุภชัย
ท22101
อ.นิยดา
ก22901
อ.มงคล
อ22101
อ.สกาวเดือน
ก22999
ศุกร์ ค22101
อ.หนุ่ม
ส22101
อ.รมิดา
ส22103
อ.จิระศักดิ์
I20201
อ.ศลิตา
I20201
อ.ศลิตา

2/10
คาบ1
8.30
คาบ2
9.25
คาบ3
10.20
คาบ4
11.15
คาบ5
12.10
คาบ6
13.05
คาบ7
14.00
คาบ8
14.55
คาบ9
15.50
จันทร์ ก22901
อ.มงคล
ศ22101
อ.เขมนิจ
ท22101
อ.นิยดา
ส22103
อ.จิระศักดิ์
I20201
อ.ธิติมา
I20201
อ.ธิติมา
ก22907
อังคาร ว22101
อ.สราวุธ
ว22101
อ.สราวุธ
ท22101
อ.นิยดา
ว22104
อ.สามารถ(จ)
ว22104
อ.สามารถ(จ)
พ22103
อ.ศุภชัย
พุธ จ22211
อ.รัชญา
อ22101
อ.พงศพิชิต
ส22101
อ.จิระศักดิ์
ว22101
อ.สราวุธ
ค22101
อ.หนุ่ม
ศ22103
อ.สุริยันต์
พฤหัส ง22101
อ.วิก
ค22101
อ.หนุ่ม
ส22101
อ.จิระศักดิ์
อ22101
อ.พงศพิชิต
อ22101
อ.พงศพิชิต
พ22101
อ.อนุชา(จ)
ก22999
ศุกร์ ส22101
อ.จิระศักดิ์
ค22101
อ.หนุ่ม
ท22101
อ.นิยดา
อ22101
อ.พงศพิชิต

2/11
คาบ1
8.30
คาบ2
9.25
คาบ3
10.20
คาบ4
11.15
คาบ5
12.10
คาบ6
13.05
คาบ7
14.00
คาบ8
14.55
คาบ9
15.50
จันทร์ ก22901
อ.ฐิติภร
ท22101
อ.สันติศักดิ
ส22101
อ.จิระศักดิ์
ค22101
อ.หนุ่ม
ศ22101
อ.เขมนิจ
ก22907
อังคาร ค22101
อ.หนุ่ม
ส22101
อ.จิระศักดิ์
อ22101
อ.พงศพิชิต
I20201
อ.ปวีณ์สุดา
I20201
อ.ปวีณ์สุดา
อ22101
อ.พงศพิชิต
พุธ ว22104
อ.สามารถ(จ)
ว22104
อ.สามารถ(จ)
ค22101
อ.หนุ่ม
ท22101
อ.สันติศักดิ
ส22103
อ.จิระศักดิ์
ง22101
อ.วิก
ศ22103
อ.สุริยันต์
พฤหัส อ22101
อ.พงศพิชิต
ส22101
อ.จิระศักดิ์
ว22101
อ.อัมรา
ว22101
อ.อัมรา
พ22103
อ.ศุภชัย
ก22999
ศุกร์ ว22101
อ.อัมรา
ท22101
อ.สันติศักดิ
อ22101
อ.พงศพิชิต
จ22211
อ.รัชญา
พ22101
อ.อนุชา(จ)

2/12
คาบ1
8.30
คาบ2
9.25
คาบ3
10.20
คาบ4
11.15
คาบ5
12.10
คาบ6
13.05
คาบ7
14.00
คาบ8
14.55
คาบ9
15.50
จันทร์ ท22101
อ.สันติศักดิ
ศ22103
อ.สุริยันต์
ค22101
อ.หนุ่ม
อ22211
อ.ศลิตา
อ22101
อ.ภิตติมาตุ์
ง22101
อ.วิก
ก22907
อังคาร ก22901
อ.ฐิติภร
ค22101
อ.หนุ่ม
ส22101
อ.จิระศักดิ์
อ22101
อ.ภิตติมาตุ์
พ22103
อ.ศุภชัย
ว22101
อ.อัมรา
ว22101
อ.อัมรา
พุธ พ22101
อ.อนุชา(จ)
ส22101
อ.จิระศักดิ์
ว22104
อ.สามารถ(จ)
ว22104
อ.สามารถ(จ)
ท22101
อ.สันติศักดิ
ค22101
อ.หนุ่ม
อ22101
อ.ศลิตา
พฤหัส ท22101
อ.สันติศักดิ
อ22201
อ.ภิตติมาตุ์
ค22201
อ.ปวีณ์สุดา
ส22103
อ.จิระศักดิ์
ท20211
อ.อภิญญา
ท20211
อ.อภิญญา
ก22999
ศุกร์ อ22101
อ.ภิตติมาตุ์
ส22101
อ.จิระศักดิ์
ว20201
อ.สราวุธ
ว20201
อ.สราวุธ
ว22101
อ.อัมรา
ค22201
อ.ปวีณ์สุดา
ศ22101
อ.เขมนิจ

2/13
คาบ1
8.30
คาบ2
9.25
คาบ3
10.20
คาบ4
11.15
คาบ5
12.10
คาบ6
13.05
คาบ7
14.00
คาบ8
14.55
คาบ9
15.50
จันทร์ ค22101
อ.หนุ่ม
ส22101
อ.จิระศักดิ์
ว20201
อ.สนองภัทร
ว20201
อ.สนองภัทร
ว22101
อ.สราวุธ
ว22101
อ.สราวุธ
ก22907
อังคาร ท22101
อ.สันติศักดิ
ก22901
อ.ฐิติภร
อ22101
อ.กมลวรรณ
ท22101
อ.สันติศักดิ
ส22101
อ.จิระศักดิ์
ว22101
อ.สราวุธ
พุธ ส22101
อ.จิระศักดิ์
ค22201
อ.ปวีณ์สุดา
อ22101
อ.กมลวรรณ
ศ22101
อ.เขมนิจ
ศ22103
อ.สุริยันต์
ง22101
อ.วิก
พฤหัส ว20245
อ.สามารถ(พ)
ว20245
อ.สามารถ(พ)
ค22101
อ.หนุ่ม
ว22104
อ.สามารถ(จ)
ว22104
อ.สามารถ(จ)
อ22101
อ.กมลวรรณ
ก22999
ศุกร์ ค22201
อ.ปวีณ์สุดา
พ22101
อ.อนุชา(จ)
พ22103
อ.ศุภชัย
ส22103
อ.จิระศักดิ์
ค22101
อ.หนุ่ม
ท22101
อ.สันติศักดิ
อ22201
อ.กมลวรรณ

3/1
คาบ1
8.30
คาบ2
9.25
คาบ3
10.20
คาบ4
11.15
คาบ5
12.10
คาบ6
13.05
คาบ7
14.00
คาบ8
14.55
คาบ9
15.50
จันทร์ ส23101
อ.ชญาพร
ก23901
อ.ชนกนันท์
อ23101
อ.อธิตา
ง23104
อ.ภารดี
ง20227
อ.ภารดี
ท23101
อ.เฉลิม
ก23907
อ.วิชัย
อังคาร ว23101
อ.ชัยรัตน์
ว23101
อ.ชัยรัตน์
ค23101
อ.คติยา
ท23101
อ.เฉลิม
ส23101
อ.ชญาพร
อ23101
อ.อธิตา
ส23262
อ.กรรณิการ์
พุธ ค23201
อ.สุวิทย์
ค23101
อ.คติยา
ว23211
อ.อัมรา
ว23211
อ.อัมรา
ศ23103
อ.อรรถวุฒิ
พ23101
อ.สกล
อ23201
อ.อธิตา
พฤหัส ส23101
อ.ชญาพร
พ23103
อ.วรวัชร์
อ23211
อ.อธิตา
ศ23101
อ.สมบัติ
ท23101
อ.เฉลิม
อ23101
อ.อธิตา
ก23999
อ.นันทิยา
ศุกร์ อ23101
อ.อธิตา
ค23201
อ.สุวิทย์
ง23103
อ.นันท์นภัส
ง23102
อ.นวพล
ค23101
อ.คติยา
ว23101
อ.ชัยรัตน์
ส23103
อ.ชญาพร

3/2
คาบ1
8.30
คาบ2
9.25
คาบ3
10.20
คาบ4
11.15
คาบ5
12.10
คาบ6
13.05
คาบ7
14.00
คาบ8
14.55
คาบ9
15.50
จันทร์ ค23101
อ.ธัญพิสิษฐ์
ท23101
อ.เฉลิม
ง23101
อ.นวพล
พ23101
อ.สกล
จ23211
อ.นิสาชล
ส23101
อ.ชญาพร
ก23907
อ.วิชัย
อังคาร ส23262
อ.กรรณิการ์
อ23201
อ.อธิตา
ว23101
อ.สุธิดา
ว23101
อ.สุธิดา
ค23101
อ.ธัญพิสิษฐ์
ส23101
อ.ชญาพร
พุธ ง23104
อ.ภารดี
ง20227
อ.ภารดี
อ23101
อ.อธิตา
ศ23103
อ.อรรถวุฒิ
ก23901
อ.ชนกนันท์
ค23203
อ.คติยา
พฤหัส ศ23101
อ.สมบัติ
ท23101
อ.เฉลิม
พ23103
อ.วรวัชร์
อ23101
อ.อธิตา
ค23203
อ.คติยา
ส23101
อ.ชญาพร
ก23999
ศุกร์ ค23101
อ.ธัญพิสิษฐ์
ว23101
อ.สุธิดา
อ23101
อ.อธิตา
ง23103
อ.นันท์นภัส
ท23101
อ.เฉลิม
ส23103
อ.ชญาพร
ก23903
อ.วิชัย

3/3
คาบ1
8.30
คาบ2
9.25
คาบ3
10.20
คาบ4
11.15
คาบ5
12.10
คาบ6
13.05
คาบ7
14.00
คาบ8
14.55
คาบ9
15.50
จันทร์ ค23101
อ.คติยา
อ23101
อ.อธิตา
ง23103
อ.นันท์นภัส
ส23101
อ.ศิวนันท์
ว23101
อ.ชัยรัตน์
ว23101
อ.ชัยรัตน์
ก23907
อังคาร พ23101
อ.สกล
ศ23103
อ.อรรถวุฒิ
ศ23101
อ.สมบัติ
จ23211
อ.นิสาชล
ค23101
อ.คติยา
ส23103
อ.ชญาพร
พุธ ส23262
อ.กรรณิการ์
พ23103
อ.วรวัชร์
ส23101
อ.ศิวนันท์
ท23101
อ.เฉลิม
อ23101
อ.อธิตา
ว23211
อ.อัมรา
ว23211
อ.อัมรา
พฤหัส ง23102
อ.นวพล
อ23101
อ.อธิตา
ท23101
อ.เฉลิม
ก23901
อ.ชนกนันท์
ส23101
อ.ศิวนันท์
ค23101
อ.คติยา
ศุกร์ ง23104
อ.ภารดี
ง23104
อ.ภารดี
ว23101
อ.ชัยรัตน์
ท23101
อ.เฉลิม
อ23101
อ.อธิตา

3/4
คาบ1
8.30
คาบ2
9.25
คาบ3
10.20
คาบ4
11.15
คาบ5
12.10
คาบ6
13.05
คาบ7
14.00
คาบ8
14.55
คาบ9
15.50
จันทร์ อ23203
อ.อธิตา
ส23103
อ.ชญาพร
ส23101
อ.ศิวนันท์
ท23101
อ.เฉลิม
อ23201
อ.อธิตา
ค23101
อ.คติยา
ก23907
อังคาร ท23101
อ.เฉลิม
ส23262
อ.กรรณิการ์
ก23901
อ.ชนกนันท์
อ23101
อ.อธิตา
ง23104
อ.ภารดี
ง20227
อ.ภารดี
พุธ ศ23101
อ.สมบัติ
อ23203
อ.อธิตา
ท23101
อ.เฉลิม
ว23101
อ.ชัยรัตน์
ว23101
อ.ชัยรัตน์
ค23101
อ.คติยา
ส23101
อ.ศิวนันท์
พฤหัส ง23103
อ.อนุชา(ม)
ค23101
อ.คติยา
ส23101
อ.ศิวนันท์
อ23101
อ.อธิตา
ว23101
อ.ชัยรัตน์
ศุกร์ พ23101
อ.สกล
ศ23103
อ.อรรถวุฒิ
พ23103
อ.วรวัชร์
อ23101
อ.อธิตา
ง23102
อ.นวพล
จ23211
อ.นิสาชล

3/5
คาบ1
8.30
คาบ2
9.25
คาบ3
10.20
คาบ4
11.15
คาบ5
12.10
คาบ6
13.05
คาบ7
14.00
คาบ8
14.55
คาบ9
15.50
จันทร์ ส23101
อ.วิชัย
พ23101
อ.สกล
ท23101
อ.ณัฐริกา
อ23101
อ.มลวิภา
ส23103
อ.ชญาพร
อ23201
อ.มลวิภา
ก23907
อังคาร ค23101
อ.คติยา
ท23101
อ.ณัฐริกา
ง23103
อ.อนุชา(ม)
พ23103
อ.วรวัชร์
ศ23101
อ.สมบัติ
อ23101
อ.มลวิภา
พุธ ง23102
อ.นวพล
ส23262
อ.กรรณิการ์
ก23901
อ.ชนกนันท์
ส23101
อ.วิชัย
ท20208
อ.กฤษฎา
ท20208
อ.กฤษฎา
จ23211
อ.นิสาชล
พฤหัส ว23101
อ.ชัยรัตน์
ว23101
อ.ชัยรัตน์
ค23101
อ.คติยา
ท23101
อ.ณัฐริกา
ง20227
อ.สุรีพร
ง23104
อ.สุรีพร
ก23999
ศุกร์ ค23101
อ.คติยา
อ23101
อ.มลวิภา
ส23101
อ.วิชัย
ว23101
อ.ชัยรัตน์
ศ23103
อ.อรรถวุฒิ

3/6
คาบ1
8.30
คาบ2
9.25
คาบ3
10.20
คาบ4
11.15
คาบ5
12.10
คาบ6
13.05
คาบ7
14.00
คาบ8
14.55
คาบ9
15.50
จันทร์ ศ23101
อ.สมบัติ
ส23101
อ.วิชัย
ค23101
อ.คติยา
จ23211
อ.นิสาชล
ง23102
อ.นวพล
ท23101
อ.ณัฐริกา
ก23907
อังคาร ง23104
อ.สุรีพร
ง23104
อ.สุรีพร
อ23101
อ.มลวิภา
ค23101
อ.คติยา
พุธ ส23101
อ.วิชัย
พ23101
อ.สกล
ว23101
อ.ภูริชญา
ว23101
อ.ภูริชญา
ค23101
อ.คติยา
ก23901
อ.ชนกนันท์
พฤหัส อ23101
อ.มลวิภา
ส23262
อ.กรรณิการ์
ท23101
อ.ณัฐริกา
ศ23103
อ.อรรถวุฒิ
ส23103
อ.ชญาพร
พ23103
อ.วรวัชร์
ศุกร์ ท23101
อ.ณัฐริกา
ส23101
อ.วิชัย
ง23103
อ.อนุชา(ม)
อ23201
อ.มลวิภา
อ23101
อ.มลวิภา
ว23101
อ.ภูริชญา

3/7
คาบ1
8.30
คาบ2
9.25
คาบ3
10.20
คาบ4
11.15
คาบ5
12.10
คาบ6
13.05
คาบ7
14.00
คาบ8
14.55
คาบ9
15.50
จันทร์ ว23211
อ.อัมรา
ว23211
อ.อัมรา
ก23901
อ.ชนกนันท์
ค23201
อ.สุวิทย์
ค23101
อ.สุวิทย์
ศ23103
อ.อรรถวุฒิ
ก23907
อังคาร ท23101
อ.ณัฐริกา
ส23101
อ.วิชัย
พ23103
อ.วรวัชร์
อ23101
อ.มลวิภา
ง23102
อ.นวพล
ว23101
อ.ภูริชญา
อ23211
อ.อธิตา
พุธ อ23101
อ.มลวิภา
ส23101
อ.วิชัย
ท23101
อ.ณัฐริกา
ค23101
อ.สุวิทย์
อ23201
อ.มลวิภา
ว23101
อ.ภูริชญา
ว23101
อ.ภูริชญา
พฤหัส ส23262
อ.กรรณิการ์
ท23101
อ.ณัฐริกา
ส23101
อ.วิชัย
ค23201
อ.สุวิทย์
พ23101
อ.สกล
ง23103
อ.อนุชา(ม)
ก23999
ศุกร์ ง23104
อ.สุรีพร
ง20227
อ.สุรีพร
อ23101
อ.มลวิภา
ค23101
อ.สุวิทย์
ส23103
อ.ชญาพร
ศ23101
อ.สมบัติ
อ23211
อ.อธิตา

3/8
คาบ1
8.30
คาบ2
9.25
คาบ3
10.20
คาบ4
11.15
คาบ5
12.10
คาบ6
13.05
คาบ7
14.00
คาบ8
14.55
คาบ9
15.50
จันทร์ ท23101
อ.ณัฐริกา
ค23101
อ.ธัญพิสิษฐ์
ว23101
อ.ภูริชญา
ว23101
อ.ภูริชญา
ง23103
อ.อนุชา(ม)
ก23907
อังคาร ส23103
อ.ชญาพร
พ23101
อ.สกล
ท23101
อ.ณัฐริกา
ส23101
อ.วิชัย
อ23101
อ.อารี
พุธ ค23101
อ.ธัญพิสิษฐ์
อ23101
อ.อารี
ศ23103
อ.อรรถวุฒิ
ก23901
อ.ชนกนันท์
ง23102
อ.นวพล
พ23103
อ.วรวัชร์
พฤหัส ค23101
อ.ธัญพิสิษฐ์
ส23101
อ.วิชัย
อ23101
อ.อารี
ว23101
อ.ภูริชญา
ท23101
อ.ณัฐริกา
ศ23101
อ.สมบัติ
ก23999
ศุกร์ อ23201
อ.อารี
ส23262
อ.กรรณิการ์
ง23104
อ.สุรีพร
ง20227
อ.สุรีพร
จ23211
อ.นิสาชล
ส23101
อ.วิชัย

3/9
คาบ1
8.30
คาบ2
9.25
คาบ3
10.20
คาบ4
11.15
คาบ5
12.10
คาบ6
13.05
คาบ7
14.00
คาบ8
14.55
คาบ9
15.50
จันทร์ ง23102
อ.นวพล
ศ23101
อ.สมบัติ
ว23101
อ.ชัยรัตน์
ว23101
อ.ชัยรัตน์
อ23101
อ.อารี
ก23907
อังคาร ท23101
อ.ธนัญญา
ก23901
อ.ชนกนันท์
ส23101
อ.วิชัย
ค23101
อ.ธัญพิสิษฐ์
พ23103
อ.วรวัชร์
พุธ ส23103
อ.ชญาพร
ค23101
อ.ธัญพิสิษฐ์
ง23104
อ.สุรีพร
ง20227
อ.สุรีพร
อ23201
อ.อารี
ศ23103
อ.อรรถวุฒิ
พฤหัส ส23101
อ.วิชัย
พ23101
อ.สกล
ส23262
อ.กรรณิการ์
ท23101
อ.ธนัญญา
ว23101
อ.ชัยรัตน์
อ23101
อ.อารี
ก23999
ศุกร์ จ23211
อ.นิสาชล
ท23101
อ.ธนัญญา
อ23101
อ.อารี
ส23101
อ.วิชัย
ค23101
อ.ธัญพิสิษฐ์
ง23103
อ.อนุชา(ม)

3/10
คาบ1
8.30
คาบ2
9.25
คาบ3
10.20
คาบ4
11.15
คาบ5
12.10
คาบ6
13.05
คาบ7
14.00
คาบ8
14.55
คาบ9
15.50
จันทร์ อ23101
อ.อารี
ส23101
อ.ญาดา
ค23101
อ.ธัญพิสิษฐ์
ท23101
อ.ธนัญญา
พ23101
อ.สกล
ก23907
อังคาร ส23101
อ.ญาดา
อ23101
อ.อารี
ง23104
อ.สุรีพร
ง20227
อ.สุรีพร
พุธ ศ23103
อ.อรรถวุฒิ
ท23101
อ.ธนัญญา
ส23262
อ.กรรณิการ์
พ23103
อ.วรวัชร์
จ23211
อ.นิสาชล
ค23101
อ.ธัญพิสิษฐ์
อ23101
อ.อารี
พฤหัส ศ23101
อ.พิชามญช์ุ
อ23201
อ.อารี
ว23101
อ.ภูริชญา
ง23102
อ.นวพล
ก23901
อ.ชนกนันท์
ส23103
อ.ญาดา
ก23999
ศุกร์ ว23101
อ.ภูริชญา
ว23101
อ.ภูริชญา
ท23101
อ.ธนัญญา
ค23101
อ.ธัญพิสิษฐ์
ง23103
อ.อนุชา(ม)
ส23101
อ.ญาดา

3/11
คาบ1
8.30
คาบ2
9.25
คาบ3
10.20
คาบ4
11.15
คาบ5
12.10
คาบ6
13.05
คาบ7
14.00
คาบ8
14.55
คาบ9
15.50
จันทร์ ศ23103
อ.อรรถวุฒิ
อ23101
อ.อารี
ง23104
อ.สุรีพร
ง23104
อ.สุรีพร
ส23262
อ.กรรณิการ์
ส23101
อ.ญาดา
ก23907
อังคาร ง23103
อ.อนุชา(ม)
ท23101
อ.ธนัญญา
ค23101
อ.ธัญพิสิษฐ์
อ23201
อ.อารี
พ23101
อ.สกล
พุธ ท23101
อ.ธนัญญา
ส23101
อ.ญาดา
อ23101
อ.อารี
ค23101
อ.ธัญพิสิษฐ์
พ23103
อ.วรวัชร์
พฤหัส ส23101
อ.ญาดา
ง23102
อ.นวพล
ว23101
อ.สุธิดา
ว23101
อ.สุธิดา
ท23101
อ.ธนัญญา
ค23101
อ.ธัญพิสิษฐ์
ศุกร์ ว23101
อ.ญาดา
ศ23101
อ.พิชามญช์ุ
ส23103
อ.ญาดา
จ23211
อ.นิสาชล
ก23901
อ.ชนกนันท์
อ23101
อ.อารี

3/12
คาบ1
8.30
คาบ2
9.25
คาบ3
10.20
คาบ4
11.15
คาบ5
12.10
คาบ6
13.05
คาบ7
14.00
คาบ8
14.55
คาบ9
15.50
จันทร์ ท23101
อ.ธนัญญา
ค23101
อ.สุวิทย์
ส23101
อ.ญาดา
ง23103
อ.อนุชา(ม)
ศ23101
อ.พิชามญช์ุ
อ23101
อ.อารี
ก23907
อังคาร อ23211
อ.อธิตา
ส23101
อ.ญาดา
อ23101
อ.อารี
ว23211
อ.ภูริชญา
ว23211
อ.ภูริชญา
ส23262
อ.กรรณิการ์
ศ23103
อ.อรรถวุฒิ
พุธ ว23101
อ.สุธิดา
ว23101
อ.สุธิดา
ค23201
อ.สุวิทย์
ท23101
อ.ธนัญญา
พ23103
อ.วรวัชร์
อ23211
อ.อธิตา
ส23103
อ.ญาดา
พฤหัส ค23101
อ.สุวิทย์
ส23101
อ.ญาดา
ท23101
อ.ธนัญญา
อ23101
อ.อารี
ง23102
อ.นวพล
พ23101
อ.สกล
ศุกร์ ง23104
อ.สามารถ(จ)
ง20227
อ.สามารถ(จ)
ค23201
อ.สุวิทย์
ว23101
อ.สุธิดา
อ23201
อ.อารี
ค23101
อ.สุวิทย์
ก23901
อ.ชนกนันท์

3/13
คาบ1
8.30
คาบ2
9.25
คาบ3
10.20
คาบ4
11.15
คาบ5
12.10
คาบ6
13.05
คาบ7
14.00
คาบ8
14.55
คาบ9
15.50
จันทร์ ง23103
อ.อนุชา(ม)
ท23101
อ.ธนัญญา
อ23201
อ.มลวิภา
ศ23103
อ.อรรถวุฒิ
ค23101
อ.ธัญพิสิษฐ์
อ23211
อ.อธิตา
ก23908
อังคาร ว23101
อ.ภูริชญา
ว23101
อ.ภูริชญา
อ23211
อ.อธิตา
ง23102
อ.นวพล
ท23101
อ.ธนัญญา
ส23101
อ.ญาดา
อ23101
อ.มลวิภา
พุธ ค23201
อ.ปวริศ
อ23101
อ.มลวิภา
ง23104
อ.สามารถ(พ)
ง20226
อ.สามารถ(พ)
พ23101
อ.สกล
ส23101
อ.ญาดา
ศ23101
อ.พิชามญช์ุ
พฤหัส ว23211
อ.ภูริชญา
ว23211
อ.ภูริชญา
ส23103
อ.ญาดา
อ23101
อ.มลวิภา
ค23101
อ.ธัญพิสิษฐ์
ส23262
อ.กรรณิการ์
ก23999
ศุกร์ ท23101
อ.ธนัญญา
ส23101
อ.ญาดา
ก23901
อ.ชนกนันท์
ค23201
อ.ปวริศ
ว23101
อ.ภูริชญา
ค23101
อ.ธัญพิสิษฐ์
พ23103
อ.วรวัชร์

4/1
คาบ1
8.30
คาบ2
9.25
คาบ3
10.20
คาบ4
11.15
คาบ5
12.10
คาบ6
13.05
คาบ7
14.00
คาบ8
14.55
คาบ9
15.50
จันทร์ อ31101
อ.ฐิตาพร
ค31201
อ.ปราโมทย์
ว31221
อ.สรรัตน์
ว31221
อ.สรรัตน์
ว31201
อ.รัชณิยพร
ท31101
อ.อภิญญา
ว31241
อ.สนองภัทร
ว31241
อ.สนองภัทร
อังคาร ว30291
อ.สามารถ(พ)
ว30291
อ.สามารถ(พ)
อ31201
อ.สุมนา
ว30101
อ.สนองภัทร
ค31101
อ.พัฒนี
ส31101
อ.ฐิตาพร
I30201
อ.วิชัย
I30201
อ.วิชัย
พุธ ว31201
อ.รัชณิยพร
ว31201
อ.รัชณิยพร
ว31241
อ.สนองภัทร
ว31241
อ.สนองภัทร
ค31101
อ.พัฒนี
ค31201
อ.ปราโมทย์
ว31104
อ.ภารดี
ว31104
อ.ภารดี
พฤหัส ว30101
อ.สนองภัทร
ว30101
อ.สนองภัทร
ค31201
อ.ปราโมทย์
ว31221
อ.สรรัตน์
ค31101
อ.พัฒนี
อ31101
อ.สุมนา
ก31999
ก31903
ศุกร์ ท31101
อ.อภิญญา
ศ31101
อ.สุรชัย(ศ)
ค31201
อ.ปราโมทย์
ว31261
อ.รังสิมา
ว31261
อ.รังสิมา
พ31101
อ.กรกานต์
อ31101
อ.สุมนา

4/2
คาบ1
8.30
คาบ2
9.25
คาบ3
10.20
คาบ4
11.15
คาบ5
12.10
คาบ6
13.05
คาบ7
14.00
คาบ8
14.55
คาบ9
15.50
จันทร์ ค31201
อ.ปราโมทย์
ส31101
อ.ฐิตาพร
ว30101
อ.ฐิติรัตน์
ว30101
อ.ฐิติรัตน์
ศ31101
อ.สุรชัย(ศ)
ว31221
อ.ศุภิสรา
ค31101
อ.พัฒนี
อังคาร ส31101
อ.ฐิตาพร
ค31201
อ.ปราโมทย์
ค31101
อ.พัฒนี
ท31101
อ.นุสรา
ก31901
อ.ฐิติภร
อ31101
อ.สุมนา
I30201
อ.ธิติมา
I30201
อ.ธิติมา
พุธ ค31101
อ.พัฒนี
อ31101
อ.สุมนา
ค31201
อ.ปราโมทย์
ว31261
อ.รังสิมา
ว31261
อ.รังสิมา
ว30101
อ.ฐิติรัตน์
ว31241
อ.สนองภัทร
พฤหัส ว31221
อ.ศุภิสรา
ว31221
อ.ศุภิสรา
ว31201
อ.รัชณิยพร
ว31201
อ.รัชณิยพร
ว31104
อ.ภารดี
ว31104
อ.ภารดี
ก31999
ก31903
ศุกร์ ว31241
อ.สนองภัทร
ว31241
อ.สนองภัทร
ท31101
อ.นุสรา
ว31201
อ.รัชณิยพร
ค31201
อ.ปราโมทย์
อ31201
อ.สุมนา
พ31101
อ.กรกานต์

4/3
คาบ1
8.30
คาบ2
9.25
คาบ3
10.20
คาบ4
11.15
คาบ5
12.10
คาบ6
13.05
คาบ7
14.00
คาบ8
14.55
คาบ9
15.50
จันทร์ ว31201
อ.รัชณิยพร
ว31201
อ.รัชณิยพร
ศ31101
อ.สุรชัย(ศ)
ค31101
อ.พัฒนี
อ31101
อ.สุมนา
ว30101
อ.สุธิดา
ค31201
อ.ปราโมทย์
อังคาร ว31221
อ.สรรัตน์
ว31221
อ.สรรัตน์
ค31201
อ.ปราโมทย์
ว31261
อ.รังสิมา
ว31261
อ.รังสิมา
ก31901
อ.ฐิติภร
พ31101
อ.กรกานต์
พุธ ส31101
อ.ฐิตาพร
ค31101
อ.พัฒนี
อ31101
อ.สุมนา
ค31201
อ.ปราโมทย์
ท31101
อ.อภิญญา
ว30101
อ.สุธิดา
ว30101
อ.สุธิดา
พฤหัส ส31101
อ.ฐิตาพร
ท31101
อ.อภิญญา
อ31101
อ.สุมนา
ว31241
อ.สนองภัทร
ว31241
อ.สนองภัทร
ว31201
อ.รัชณิยพร
ก31999
ก31903
ศุกร์ ค31101
อ.พัฒนี
ค31201
อ.ปราโมทย์
ว31104
อ.ภารดี
ว31104
อ.ภารดี
ว31221
อ.สรรัตน์
ว31241
อ.สนองภัทร
I30201
อ.กฤษดากร
I30201
อ.กฤษดากร

4/4
คาบ1
8.30
คาบ2
9.25
คาบ3
10.20
คาบ4
11.15
คาบ5
12.10
คาบ6
13.05
คาบ7
14.00
คาบ8
14.55
คาบ9
15.50
จันทร์ อ31207
อ.นภัสวรรณ
อ31209
อ.สุมนา
ค31201
อ.ปราโมทย์
อ31205
อ.พรรณวรินทร
I30201
อ.วิชัย
I30201
อ.วิชัย
อังคาร ท31101
อ.อภิญญา
ค31101
อ.พัฒนี
ส31101
อ.ฐิตาพร
อ31201
อ.ชุติมา
พ31101
อ.กรกานต์
พุธ ว30101
อ.ธนิษฐ์นันท
ว30101
อ.ธนิษฐ์นันท
ค31101
อ.พัฒนี
ก31901
อ.ฐิติภร
ค31201
อ.ปราโมทย์
อ31101
อ.ชุติมา
อ31203
อ.พรรณวรินทร
พฤหัส ว31104
อ.สมถวิล
ว31104
อ.สมถวิล
อ31101
อ.ชุติมา
ว30101
อ.ธนิษฐ์นันท
ค31201
อ.ปราโมทย์
ศ31101
อ.สุรชัย(ศ)
ศุกร์ อ31207
อ.นภัสวรรณ
ค31101
อ.พัฒนี
อ31205
อ.พรรณวรินทร
ค31201
อ.ปราโมทย์
ท31101
อ.อภิญญา
ส31101
อ.ฐิตาพร

4/5
คาบ1
8.30
คาบ2
9.25
คาบ3
10.20
คาบ4
11.15
คาบ5
12.10
คาบ6
13.05
คาบ7
14.00
คาบ8
14.55
คาบ9
15.50
จันทร์ ว31104
อ.สมถวิลว31104
อ.สมถวิล
ว31104
อ.สมถวิล
ท31101
อ.อภิญญา
ส30261
อ.ดวงพร
อ31101
อ.ชุติมา
ค31101
อ.รสชกร
อังคาร อ31201
อ.ชุติมา
จ31201
อ.เสริมสุข
จ31201
อ.เสริมสุข
ส30261
อ.ดวงพร
พ31101
อ.กรกานต์
ว30101
อ.ธนิษฐ์นันท
พุธ ท31101
อ.อภิญญา
ศ31101
อ.สุรชัย(ศ)
อ31101
อ.ชุติมา
I30201
อ.เฉลิม
I30201
อ.เฉลิม
พฤหัส อ31207
อ.นภัสวรรณ
ส31101
อ.ฐิตาพร
ค31101
อ.รสชกร
ก31901
อ.ฐิติภร
จ31201
อ.เสริมสุข
จ31201
อ.เสริมสุข
ศุกร์ จ31201
อ.เสริมสุข
จ31201
อ.เสริมสุข
อ31207
อ.นภัสวรรณ
ค31101
อ.รสชกร
ส31101
อ.ฐิตาพร
ว30101
อ.ธนิษฐ์นันท
ว30101
อ.ธนิษฐ์นันท

4/6
คาบ1
8.30
คาบ2
9.25
คาบ3
10.20
คาบ4
11.15
คาบ5
12.10
คาบ6
13.05
คาบ7
14.00
คาบ8
14.55
คาบ9
15.50
จันทร์ จ31201
อ.เสริมสุข
จ31201
อ.เสริมสุข
ก31901
อ.ฐิติภร
ค31101
อ.รสชกร
ส31101
อ.ฐิตาพร
อังคาร ว30101
อ.สุธิดา
ว30101
อ.สุธิดา
อ31207
อ.พรรณวรินทร
ค31101
อ.รสชกร
อ31101
อ.สุมนา
ว31104
อ.สมถวิล
ว31104
อ.สมถวิล
พุธ ส30261
อ.ดวงพร
ท31101
อ.อภิญญา
จ31201
อ.เสริมสุข
จ31201
อ.เสริมสุข
พ31101
อ.กรกานต์
พฤหัส จ31201
อ.เสริมสุข
จ31201
อ.เสริมสุข
ท31101
อ.อภิญญา
อ31101
อ.สุมนา
I30201
อ.กฤษดากร
I30201
อ.กฤษดากร
ศุกร์ ส31101
อ.ฐิตาพร
อ31201
อ.สุมนา
ว30101
อ.สุธิดา
ส30261
อ.ดวงพร
ค31101
อ.รสชกร
อ31207
อ.พรรณวรินทร
ศ31101
อ.สุรชัย(ศ)

4/7
คาบ1
8.30
คาบ2
9.25
คาบ3
10.20
คาบ4
11.15
คาบ5
12.10
คาบ6
13.05
คาบ7
14.00
คาบ8
14.55
คาบ9
15.50
จันทร์ ท31101
อ.นุสรา
ค31101
อ.รสชกร
พ31101
อ.กรกานต์
อ31201
อ.สุมนา
ศ31101
อ.สุรชัย(ศ)
อังคาร อ31101
อ.สุมนา
ส30261
อ.ดวงพร
I30201
อ.กฤษดากร
I30201
อ.กฤษดากร
ฝ31201
อ.กมลวรรณ
ฝ31201
อ.กมลวรรณ
อ31207
อ.พรรณวรินทร
พุธ ค31101
อ.รสชกร
อ31101
อ.ฐิตาพร
ส31101
อ.ฐิตาพร
อ31101
อ.สุมนา
ว30101
อ.ฐิติรัตน์
พฤหัส ฝ31201
อ.กมลวรรณ
ฝ31201
อ.กมลวรรณ
ว31104
อ.สมถวิล
ว31104
อ.สมถวิล
ค31101
อ.รสชกร
อ31207
อ.พรรณวรินทร
ศุกร์ ว30101
อ.ฐิติรัตน์
ว30101
อ.ฐิติรัตน์
ส30261
อ.ดวงพร
ท31101
อ.นุสรา
ฝ31201
อ.กมลวรรณ
ฝ31201
อ.กมลวรรณ
ก31901
อ.ฐิติภร

4/8
คาบ1
8.30
คาบ2
9.25
คาบ3
10.20
คาบ4
11.15
คาบ5
12.10
คาบ6
13.05
คาบ7
14.00
คาบ8
14.55
คาบ9
15.50
จันทร์ อ31101
อ.พรรณวรินทร
ท31101
อ.นุสรา
ว30101
อ.สุธิดา
ว30101
อ.สุธิดา
จ31203
อ.เสริมสุข
อังคาร ศ31101
อ.สุรชัย(ศ)
อ31201
อ.พรรณวรินทร
ค31101
อ.รสชกร
ว31104
อ.สมถวิล
ว31104
อ.สมถวิล
อ31205
อ.พรรณวรินทร
พุธ อ31101
อ.พรรณวรินทร
ค31101
อ.รสชกร
ศ31203
อ.พิชามญช์ุ
ศ31203
อ.พิชามญช์ุ
ส31101
อ.ฐิตาพร
พฤหัส ท31101
อ.นุสรา
ก31901
อ.ฐิติภร
ส31101
อ.ฐิตาพร
ค31101
อ.รสชกร
ศ31201
อ.พิชามญช์ุ
ศ31201
อ.พิชามญช์ุ
ศุกร์ พ31101
อ.กรกานต์
อ31205
อ.พรรณวรินทร
I30201
อ.กฤษดากร
I30201
อ.กฤษดากร
ว30101
อ.สุธิดา

4/9
คาบ1
8.30
คาบ2
9.25
คาบ3
10.20
คาบ4
11.15
คาบ5
12.10
คาบ6
13.05
คาบ7
14.00
คาบ8
14.55
คาบ9
15.50
จันทร์ ค31101
อ.รสชกร
อ31101
อ.พรรณวรินทร
ส31101
อ.ฐิตาพร
I30201
อ.นิกร
I30201
อ.นิกร
อังคาร จ31203
อ.เสริมสุข
ท31101
อ.อภิญญา
พ31222
อ.ศิริชัย
พ31222
อ.ศิริชัย
อ31205
อ.พรรณวรินทร
ว30101
อ.สนองภัทร
พุธ ศ31101
อ.สุรชัย(ศ)
อ31201
อ.พรรณวรินทร
ส31101
อ.ฐิตาพร
ว31104
อ.จงรัก
ว31104
อ.จงรัก
พ31223
อ.นิกร
พ31223
อ.นิกร
พฤหัส อ31102
อ.พรรณวรินทร
อ31205
อ.พรรณวรินทร
พ31224
อ.ศิริชัย
พ31224
อ.ศิริชัย
พ31101
อ.กรกานต์
ค31101
อ.รสชกร
ศุกร์ ก31901
อ.ฐิติภร
ท31101
อ.อภิญญา
ค31101
อ.รสชกร
ว30101
อ.สนองภัทร
ว30101
อ.สนองภัทร
พ31221
อ.สกล
พ31221
อ.สกล

5/1
คาบ1
8.30
คาบ2
9.25
คาบ3
10.20
คาบ4
11.15
คาบ5
12.10
คาบ6
13.05
คาบ7
14.00
คาบ8
14.55
คาบ9
15.50
จันทร์ ว32203
อ.วัลลภ
ว32203
อ.วัลลภ
ง32101
อ.ภัทรมน
ท32101
อ.จิราพร
ก32901
อ.กลอยใจ
ว30102
อ.เบญจารัตน์
ว32223
อ.สรรัตน์
ค32201
อ.ปวริศ
อังคาร ว32243
อ.ธนิษฐ์นันท
ว32243
อ.ธนิษฐ์นันท
อ32201
อ.พลอยไพรินท
ว30102
อ.เบญจารัตน์
ว30102
อ.เบญจารัตน์
ค32101
อ.พิษณุ
อ32102
อ.พลอยไพรินท
ส32101
อ.นุชนาถ
พุธ ว32223
อ.สรรัตน์
ว32223
อ.สรรัตน์
ท32101
อ.จิราพร
ค32201
อ.ปวริศ
ค32101
อ.พิษณุ
ส32101
อ.นุชนาถ
I30201
อ.กฤษดากร
I30201
อ.กฤษดากร
พฤหัส ว32263
อ.รังสิมา
ว32263
อ.รังสิมา
ค32201
อ.ปวริศ
ค32101
อ.พิษณุ
ว32203
อ.วัลลภ
ว32243
อ.ธนิษฐ์นันท
ก32999
ก32903
ศุกร์ ค32201
อ.ปวริศ
อ32101
อ.พลอยไพรินท
ส32103
อ.วิศวัฒน์
ว32105
อ.สมถวิล
ว32105
อ.สมถวิล
พ32101
อ.อนุชา(จ)
ศ32101
อ.พงษ์พัฒน์

5/2
คาบ1
8.30
คาบ2
9.25
คาบ3
10.20
คาบ4
11.15
คาบ5
12.10
คาบ6
13.05
คาบ7
14.00
คาบ8
14.55
คาบ9
15.50
จันทร์ ว30243
อ.ธนิษฐ์นันท
ว30243
อ.ธนิษฐ์นันท
ท32101
อ.จิราพร
ค32101
อ.พิษณุ
ว30203
อ.วัลลภ
ค32201
อ.ปวริศ
I30201
อ.กฤษดากร
I30201
อ.กฤษดากร
อังคาร ส32103
อ.วิศวัฒน์
ค32101
อ.พิษณุ
ว30223
อ.สรรัตน์
ว30223
อ.สรรัตน์
ค32201
อ.ปวริศ
ว30243
อ.ธนิษฐ์นันท
ส32101
อ.นุชนาถ
ง32101
อ.ภัทรมน
พุธ ว30203
อ.วัลลภ
ว30203
อ.วัลลภ
ค32201
อ.ปวริศ
ท32101
อ.จิราพร
ส32101
อ.นุชนาถ
ศ32101
อ.พงษ์พัฒน์
อ32101
อ.นภัสวรรณ
พ32101
อ.อนุชา(จ)
พฤหัส ว30102
อ.เบญจารัตน์
ว30102
อ.เบญจารัตน์
ค32101
อ.พิษณุ
อ32201
อ.นภัสวรรณ
ว30104
อ.รังสิมา
ว30104
อ.รังสิมา
ก32999
ก32903
ศุกร์ ว30223
อ.สรรัตน์
ค32201
อ.ปวริศ
ก32901
อ.กลอยใจ
ว30102
อ.เบญจารัตน์
อ32101
อ.นภัสวรรณ
ว32105
อ.สมถวิล
ว32105
อ.สมถวิล

5/3
คาบ1
8.30
คาบ2
9.25
คาบ3
10.20
คาบ4
11.15
คาบ5
12.10
คาบ6
13.05
คาบ7
14.00
คาบ8
14.55
คาบ9
15.50
จันทร์ ค32201
อ.จันทร
พ32101
อ.อนุชา(จ)
ว32263
อ.รังสิมา
ว32263
อ.รังสิมา
ท32101
อ.จิราพร
ค32101
อ.พิษณุ
ว32243
อ.ธนิษฐ์นันท
ศ32101
อ.พงษ์พัฒน์
อังคาร ว30102
อ.เบญจารัตน์
ว30102
อ.เบญจารัตน์
ก32901
อ.กลอยใจ
ค32201
อ.จันทร
อ32101
อ.ฉัตรชัย
ส32101
อ.สุภัทรา
I30201
อ.กฤษดากร
I30201
อ.กฤษดากร
พุธ ว32105
อ.สมถวิล
ว32105
อ.สมถวิล
อ32201
อ.ฉัตรชัย
ว32243
อ.ธนิษฐ์นันท
ว32243
อ.ธนิษฐ์นันท
ค32201
อ.จันทร
ค32101
อ.พิษณุ
ว32203
อ.วัลลภ
พฤหัส ว32223
อ.สรรัตน์
ว32223
อ.สรรัตน์
ง32101
อ.ภัทรมน
อ32101
อ.ฉัตรชัย
ท32101
อ.จิราพร
ส32103
อ.วิศวัฒน์
ก32999
ก32903
ศุกร์ ส32101
อ.สุภัทรา
ว32223
อ.สรรัตน์
ว32203
อ.วัลลภ
ว32203
อ.วัลลภ
ค32102
อ.จันทร
ว30102
อ.เบญจารัตน์
ค32101
อ.พิษณุ

5/4
คาบ1
8.30
คาบ2
9.25
คาบ3
10.20
คาบ4
11.15
คาบ5
12.10
คาบ6
13.05
คาบ7
14.00
คาบ8
14.55
คาบ9
15.50
จันทร์ อ32205
อ.ฉัตรชัย
อ32201
อ.ฉัตรชัย
ค32201
อ.จันทร
ง32101
อ.ภัทรมน
อ32207
อ.พลอยไพรินท
อังคาร ว32105
อ.จงรัก
ว32105
อ.จงรัก
ส32101
อ.นุชนาถ
ว30102
อ.วรรณชัย
ว30102
อ.วรรณชัย
ค32201
อ.จันทร
พ32101
อ.อนุชา(จ)
พุธ อ32101
อ.ฉัตรชัย
ค32201
อ.จันทร
ค32101
อ.พิษณุ
ส32103
อ.วิศวัฒน์
ท32101
อ.จิราพร
อ32205
อ.ฉัตรชัย
ว30102
อ.วรรณชัย
พฤหัส ท32101
อ.จิราพร
ค32101
อ.พิษณุ
I30201
อ.วิก
I30201
อ.วิก
ก32901
อ.กลอยใจ
อ32209
อ.นภัสวรรณ
ศุกร์ ส32101
อ.นุชนาถ
ค32101
อ.พิษณุ
ค32201
อ.จันทร
อ32203
อ.นภัสวรรณ
อ32101
อ.ฉัตรชัย
ศ32101
อ.พงษ์พัฒน์
อ32207
อ.พลอยไพรินท

5/5
คาบ1
8.30
คาบ2
9.25
คาบ3
10.20
คาบ4
11.15
คาบ5
12.10
คาบ6
13.05
คาบ7
14.00
คาบ8
14.55
คาบ9
15.50
จันทร์ ว32105
อ.จงรัก
ว32105
อ.จงรัก
ค32101
อ.ปรีชา
ศ32101
อ.พงษ์พัฒน์
อ32207
อ.พลอยไพรินท
I30201
อ.ภัทรมน
I30201
อ.ภัทรมน
อังคาร อ32101
อ.พลอยไพรินท
ท32101
อ.จิราพร
ค32101
อ.ปรีชา
ส32101
อ.นุชนาถ
จ32201
อ.อรธีรา
จ32201
อ.อรธีรา
ก32901
อ.กลอยใจ
พุธ อ32101
อ.พลอยไพรินท
พ32101
อ.อนุชา(จ)
ว30102
อ.ประภาพร(พ)
ว30102
อ.ประภาพร(พ)
ส32103
อ.วิศวัฒน์
อ32207
อ.พลอยไพรินท
ส30281
อ.สุภัทรา
พฤหัส จ32201
อ.อรธีรา
จ32201
อ.อรธีรา
อ32201
อ.พลอยไพรินท
ว30102
อ.ประภาพร(พ)
ค32101
อ.ปรีชา
ง32101
อ.ภัทรมน
ก32999
ก32903
ศุกร์ ท32101
อ.จิราพร
ส32101
อ.นุชนาถ
จ32201
อ.อรธีรา
จ32201
อ.อรธีรา
ส30281
อ.สุภัทรา

5/6
คาบ1
8.30
คาบ2
9.25
คาบ3
10.20
คาบ4
11.15
คาบ5
12.10
คาบ6
13.05
คาบ7
14.00
คาบ8
14.55
คาบ9
15.50
จันทร์ จ32201
อ.อรธีรา
จ32201
อ.อรธีรา
อ32201
อ.นภัสวรรณ
อ32207
อ.พลอยไพรินท
ว30102
อ.วิชัย
I30201
อ.สุภัทรา
I30201
อ.สุภัทรา
อังคาร ค32101
อ.ปรีชา
จ32201
อ.อรธีรา
จ32201
อ.อรธีรา
ส32103
อ.วิศวัฒน์
ส32101
อ.นุชนาถ
ศ32101
อ.พงษ์พัฒน์
อ32101
อ.นภัสวรรณ
พุธ ค32101
อ.ปรีชา
ท32101
อ.สาริณี
ว30102
อ.วรรณชัย
ว30102
อ.วรรณชัย
อ32101
อ.นภัสวรรณ
ส30281
อ.สุภัทรา
อ32207
อ.พลอยไพรินท
พฤหัส ว32105
อ.จงรัก
ว32105
อ.จงรัก
ส32101
อ.นุชนาถ
ส30281
อ.สุภัทรา
จ32201
อ.อรธีรา
จ32201
อ.อรธีรา
ก32999
ก32903
ศุกร์ พ32101
อ.อนุชา(จ)
ง32101
อ.ภัทรมน
ก32901
อ.ฐิติภร
ท32101
อ.สาริณี
ค32101
อ.ปรีชา

5/7
คาบ1
8.30
คาบ2
9.25
คาบ3
10.20
คาบ4
11.15
คาบ5
12.10
คาบ6
13.05
คาบ7
14.00
คาบ8
14.55
คาบ9
15.50
จันทร์ ท32101
อ.สาริณี
ส32103
อ.วิศวัฒน์
อ32207
อ.พลอยไพรินท
อ32201
อ.นภัสวรรณ
ส32101
อ.นุชนาถ
I30201
อ.ปรีชา
I30201
อ.ปรีชา
อังคาร ง32101
อ.ภัทรมน
ฝ32201
อ.ศรีนภา
ฝ32201
อ.ศรีนภา
อ32101
อ.นภัสวรรณ
ค32101
อ.ปรีชา
ว30102
อ.ประภาพร(พ)
ว30102
อ.ประภาพร(พ)
พุธ ส32101
อ.นุชนาถ
ฝ32201
อ.ศรีนภา
ฝ32201
อ.ศรีนภา
อ32101
อ.นภัสวรรณ
ส30281
อ.สุภัทรา
ก32901
อ.ฐิติภร
ศ32101
อ.พงษ์พัฒน์
พฤหัส ค32101
อ.ปรีชา
อ32207
อ.พลอยไพรินท
ท32101
อ.สาริณี
ฝ32201
อ.ศรีนภา
ฝ32201
อ.ศรีนภา
ว30102
อ.ประภาพร(พ)
ก32999
ก32903
ศุกร์ ค32101
อ.ปรีชา
ส30281
อ.สุภัทรา
ว32105
อ.จงรัก
ว32105
อ.จงรัก
พ32101
อ.อนุชา(จ)

5/8
คาบ1
8.30
คาบ2
9.25
คาบ3
10.20
คาบ4
11.15
คาบ5
12.10
คาบ6
13.05
คาบ7
14.00
คาบ8
14.55
คาบ9
15.50
จันทร์ ค32101
อ.ปรีชา
ท32101
อ.สาริณี
I30201
อ.กฤษดากร
I30201
อ.กฤษดากร
ส32101
อ.สุภัทรา
อ32205
อ.ฉัตรชัย
อังคาร ส32101
อ.สุภัทรา
อ32101
อ.พลอยไพรินท
ว32105
อ.จงรัก
ว32105
อ.จงรัก
ท32101
อ.สาริณี
ศ32203
อ.สุรชัย(ศ)
ศ32203
อ.สุรชัย(ศ)
พุธ จ32203
อ.อรธีรา
อ32201
อ.พลอยไพรินท
ง30235
อ.นันท์นภัส
ง30235
อ.นันท์นภัส
ง32101
อ.ภัทรมน
พ32101
อ.อนุชา(จ)
ก32901
อ.ฐิติภร
พฤหัส ส32103
อ.วิศวัฒน์
ค32101
อ.ปรีชา
ว30102
อ.วรรณชัย
ว30102
อ.วรรณชัย
ง30235
อ.นันท์นภัส
ง30235
อ.นันท์นภัส
ศุกร์ อ32101
อ.พลอยไพรินท
ค32101
อ.ปรีชา
ศ32101
อ.พงษ์พัฒน์
ว30102
อ.วรรณชัย
ศ32205
อ.สุรชัย(ศ)
ศ32205
อ.สุรชัย(ศ)
อ32205
อ.ฉัตรชัย

5/9
คาบ1
8.30
คาบ2
9.25
คาบ3
10.20
คาบ4
11.15
คาบ5
12.10
คาบ6
13.05
คาบ7
14.00
คาบ8
14.55
คาบ9
15.50
จันทร์ ว30102
อ.ประภาพร(พ)
ว30102
อ.ประภาพร(พ)
อ32101
อ.ฉัตรชัย
ส32103
อ.วิศวัฒน์
I30201
อ.อนุชา(จ)
I30201
อ.อนุชา(จ)
ก32903
อังคาร ค32101
อ.พิษณุ
ง32101
อ.ภัทรมน
ท32101
อ.จิราพร
อ32101
อ.ฉัตรชัย
ส32101
อ.สุภัทรา
พ32221
อ.สกล
พ32221
อ.สกล
พุธ ก32901
อ.ฐิติภร
ศ32101
อ.พงษ์พัฒน์
พ32224
อ.ศิริชัย
พ32224
อ.ศิริชัย
จ32203
อ.อรธีรา
ว30102
อ.ประภาพร(พ)
อ32205
อ.ฉัตรชัย
พฤหัส พ32101
อ.อนุชา(จ)
ท32101
อ.จิราพร
ว32105
อ.จงรัก
ว32105
อ.จงรัก
ค32101
อ.พิษณุ
ส32101
อ.สุภัทรา
ก32999
ศุกร์ อ32205
อ.ฉัตรชัย
อ32201
อ.ฉัตรชัย
ค32101
อ.พิษณุ
พ32225
อ.วรวัชร์
พ32225
อ.วรวัชร์
พ32223
อ.ศิริชัย
พ32223
อ.ศิริชัย

6/1
คาบ1
8.30
คาบ2
9.25
คาบ3
10.20
คาบ4
11.15
คาบ5
12.10
คาบ6
13.05
คาบ7
14.00
คาบ8
14.55
คาบ9
15.50
จันทร์ ค33201
อ.วรรณพร
อ33203
อ.พิมภัทรา
ส30285
อ.ดวงพร
ก33901
อ.กลอยใจ
ว30254
อ.ฐิติรัตน์
ก33903
อังคาร ว30214
อ.วัลลภ
ว30214
อ.วัลลภ
ท33101
อ.อันติมา
ค33201
อ.วรรณพร
ส33101
อ.พิสิฐ
จ33203
อ.ณัฐปวีณ์
พุธ ส33103
อ.วิศวัฒน์
ค33201
อ.วรรณพร
อ33203
อ.พิมภัทรา
ศ33101
อ.วิเชียร
ส33101
อ.พิสิฐ
พ33101
อ.กรกานต์
อ33101
อ.พิมภัทรา
พฤหัส ว30254
อ.ฐิติรัตน์
ว30254
อ.ฐิติรัตน์
ค33201
อ.วรรณพร
อ33201
อ.พิมภัทรา
ว30234
อ.ประภาพร(พ)
ว30214
อ.วัลลภ
ก32999
ศุกร์ ท33101
อ.อันติมา
อ33101
อ.พิมภัทรา
ง33101
อ.นฤมล
ง30244
อ.สามารถ(พ)
ง30244
อ.สามารถ(พ)
ว30234
อ.ประภาพร(พ)
ว30234
อ.ประภาพร(พ)

6/2
คาบ1
8.30
คาบ2
9.25
คาบ3
10.20
คาบ4
11.15
คาบ5
12.10
คาบ6
13.05
คาบ7
14.00
คาบ8
14.55
คาบ9
15.50
จันทร์ อ33101
อ.สุพัตรา
ค33201
อ.วรรณพร
จ33203
อ.นิสาชล
ท33101
อ.สันติศักดิ
พ33101
อ.กรกานต์
ก33903
อังคาร ค33201
อ.วรรณพร
อ33203
อ.พิมภัทรา
ว30254
อ.ฐิติรัตน์
ว30254
อ.ฐิติรัตน์
ส30285
อ.ดวงพร
ส33101
อ.พิสิฐ
ศ33101
อ.วิเชียร
พุธ ง33101
อ.นฤมล
ท33101
อ.สันติศักดิ
ค33201
อ.วรรณพร
ส33101
อ.พิสิฐ
ว30234
อ.ประภาพร(พ)
อ33101
อ.สุพัตรา
พฤหัส ว30214
อ.วัลลภ
ว30214
อ.วัลลภ
ก33901
อ.กลอยใจ
ค33201
อ.วรรณพร
ว30254
อ.ฐิติรัตน์
อ33203
อ.พิมภัทรา
ก32999
ศุกร์ ส33103
อ.วิศวัฒน์
อ33201
อ.สุพัตรา
ว30234
อ.ประภาพร(พ)
ว30234
อ.ประภาพร(พ)
ว30214
อ.วัลลภ
ง30244
อ.สามารถ(พ)
ง30244
อ.สามารถ(พ)

6/3
คาบ1
8.30
คาบ2
9.25
คาบ3
10.20
คาบ4
11.15
คาบ5
12.10
คาบ6
13.05
คาบ7
14.00
คาบ8
14.55
คาบ9
15.50
จันทร์ ง30244
อ.แว่นฟ้า
ง30244
อ.แว่นฟ้า
ท33101
อ.อันติมา
ค33201
อ.วรรณพร
ว30234
อ.ประภาพร(พ)
อังคาร อ33203
อ.พิมภัทรา
ส33103
อ.วิศวัฒน์
ว30234
อ.ประภาพร(พ)
ว30234
อ.ประภาพร(พ)
ว30254
อ.ฐิติรัตน์
ว30214
อ.วัลลภ
พุธ พ33101
อ.กรกานต์
อ33201
อ.พิมภัทรา
ศ33101
อ.วิเชียร
ว30214
อ.วัลลภ
ว30214
อ.วัลลภ
อ33101
อ.พิมภัทรา
ส33101
อ.พิสิฐ
พฤหัส ท33101
อ.อันติมา
ส30285
อ.ดวงพร
จ33203
อ.มณีรัตน์
ง33101
อ.รุ่งรัตน์
ค33201
อ.วรรณพร
ส33101
อ.พิสิฐ
ศุกร์ อ33101
อ.พิมภัทรา
ค33201
อ.วรรณพร
ว30254
อ.ฐิติรัตน์
ว30254
อ.ฐิติรัตน์
ค33201
อ.วรรณพร
ก33901
อ.กลอยใจ
อ33203
อ.พิมภัทรา

6/4
คาบ1
8.30
คาบ2
9.25
คาบ3
10.20
คาบ4
11.15
คาบ5
12.10
คาบ6
13.05
คาบ7
14.00
คาบ8
14.55
คาบ9
15.50
จันทร์ ว30115
อ.รังสิมา
ว30115
อ.รังสิมา
อ33203
อ.พิมภัทรา
อ33205
อ.ชุติมา
อ33101
อ.สุพัตรา
อังคาร ท33101
อ.อันติมา
ค33201
อ.วรรณพร
ส30285
อ.ดวงพร
ง30244
อ.แว่นฟ้า
ง30244
อ.แว่นฟ้า
อ33205
อ.ชุติมา
อ33101
อ.สุพัตรา
พุธ จ33203
อ.มณีรัตน์
พ33101
อ.กรกานต์
ก33901
อ.กลอยใจ
ค33201
อ.วรรณพร
อ33207
อ.สุพัตรา
ส33101
อ.พิสิฐ
พฤหัส ค33201
อ.วรรณพร
อ33203
อ.พิมภัทรา
อ33201
อ.สุพัตรา
ส33101
อ.พิสิฐ
ส30222
อ.วัชรพล
ท33101
อ.อันติมา
ศุกร์ ส30222
อ.วัชรพล
ส33103
อ.วิศวัฒน์
ค33201
อ.วรรณพร
ง33101
อ.รุ่งรัตน์
ศ33101
อ.วิเชียร
อ33207
อ.สุพัตรา

6/5
คาบ1
8.30
คาบ2
9.25
คาบ3
10.20
คาบ4
11.15
คาบ5
12.10
คาบ6
13.05
คาบ7
14.00
คาบ8
14.55
คาบ9
15.50
จันทร์ ส33101
อ.พิสิฐ
ท33101
อ.อันติมา
อ33205
อ.สกาวเดือน
ค33201
อ.ปวริศ
อ33207
อ.สุพัตรา
อังคาร ส30222
อ.วัชรพล
ค33201
อ.ปวริศ
พ33101
อ.กรกานต์
ส33101
อ.พิสิฐ
ก33901
อ.กลอยใจ
อ33101
อ.ชุติมา
พุธ ว30115
อ.รังสิมา
ว30115
อ.รังสิมา
ท33101
อ.อันติมา
อ33203
อ.พิมภัทรา
ค33201
อ.ปวริศ
ส30285
อ.ดวงพร
ง33101
อ.รุ่งรัตน์
พฤหัส ง30244
อ.แว่นฟ้า
ง30244
อ.แว่นฟ้า
ศ33101
อ.วิเชียร
ค33201
อ.ปวริศ
อ33207
อ.สุพัตรา
อ33201
อ.ชุติมา
ศุกร์ อ33205
อ.สกาวเดือน
ส30222
อ.วัชรพล
จ33203
อ.มณีรัตน์
อ33101
อ.ชุติมา
ส33103
อ.วิศวัฒน์
อ33203
อ.พิมภัทรา

6/6
คาบ1
8.30
คาบ2
9.25
คาบ3
10.20
คาบ4
11.15
คาบ5
12.10
คาบ6
13.05
คาบ7
14.00
คาบ8
14.55
คาบ9
15.50
จันทร์ พ33101
อ.กรกานต์
ก33901
อ.กลอยใจ
จ33201
อ.มณีรัตน์
จ33201
อ.มณีรัตน์
อ33205
อ.สกาวเดือน
อังคาร จ33201
อ.มณีรัตน์
จ33201
อ.มณีรัตน์
ส33101
อ.พิสิฐ
ท33101
อ.อันติมา
ว30115
อ.รัชณิยพร
ว30115
อ.รัชณิยพร
พุธ อ33201
อ.สุพัตรา
ง33101
อ.รุ่งรัตน์
ค33205
อ.สุนันทา
ง30244
อ.แว่นฟ้า
ง30244
อ.แว่นฟ้า
พฤหัส อ33101
อ.สุพัตรา
ท33101
อ.อันติมา
อ33205
อ.สกาวเดือน
ส33103
อ.วิศวัฒน์
ก32999
ศุกร์ ส30285
อ.ดวงพร
ศ33101
อ.วิเชียร
อ33101
อ.สุพัตรา
ค33205
อ.สุนันทา
จ33201
อ.มณีรัตน์
จ33201
อ.มณีรัตน์
ส33101
อ.พิสิฐ

6/7
คาบ1
8.30
คาบ2
9.25
คาบ3
10.20
คาบ4
11.15
คาบ5
12.10
คาบ6
13.05
คาบ7
14.00
คาบ8
14.55
คาบ9
15.50
จันทร์ ส30285
อ.ดวงพร
อ33201
อ.ชุติมา
ค33205
อ.สุนันทา
ง33101
อ.รุ่งรัตน์
ส33101
อ.พิสิฐ
อังคาร ศ33101
อ.วิเชียร
อ33205
อ.สกาวเดือน
จ33201
อ.มณีรัตน์
จ33201
อ.มณีรัตน์
ท33101
อ.สันติศักดิ
พุธ อ33101
อ.ชุติมา
ก33901
อ.กลอยใจ
จ33201
อ.มณีรัตน์
จ33201
อ.มณีรัตน์
ง30244
อ.แว่นฟ้า
ง30244
อ.แว่นฟ้า
พฤหัส จ33201
อ.มณีรัตน์
จ33201
อ.มณีรัตน์
ส33103
อ.วิศวัฒน์
อ33205
อ.สกาวเดือน
ศุกร์ ว30115
อ.รัชณิยพร
ว30115
อ.รัชณิยพร
ท33101
อ.สันติศักดิ
ส33101
อ.พิสิฐ
พ33101
อ.กรกานต์
ค33205
อ.สุนันทา
อ33101
อ.ชุติมา

6/8
คาบ1
8.30
คาบ2
9.25
คาบ3
10.20
คาบ4
11.15
คาบ5
12.10
คาบ6
13.05
คาบ7
14.00
คาบ8
14.55
คาบ9
15.50
จันทร์ ง33101
อ.รุ่งรัตน์
จ33203
อ.นิสาชล
พ33205
อ.ชุติมา
ส30222
อ.วัชรพล
ก33904
อังคาร อ33101
อ.สุพัตรา
ค33205
อ.สุนันทา
ว30115
อ.รัชณิยพร
ว30115
อ.รัชณิยพร
ส33103
อ.วิศวัฒน์
อ33201
อ.สุพัตรา
พุธ ท33101
อ.สันติศักดิ
ส30285
อ.ดวงพร
ส33101
อ.พิสิฐ
ก33901
อ.กลอยใจ
ศ33203
อ.สุรชัย(ศ)
ศ33203
อ.สุรชัย(ศ)
พฤหัส พ33101
อ.กรกานต์
ส30222
อ.วัชรพล
ศ33205
อ.สุรชัย(ศ)
ศ33205
อ.สุรชัย(ศ)
ท33101
อ.สันติศักดิ
ค33205
อ.สุนันทา
ก32999
ศุกร์ ศ33101
อ.วิเชียร
อ33205
อ.ชุติมา
ง30244
อ.แว่นฟ้า
ง30244
อ.แว่นฟ้า
อ33101
อ.สุพัตรา
ส33101
อ.พิสิฐ

6/9
คาบ1
8.30
คาบ2
9.25
คาบ3
10.20
คาบ4
11.15
คาบ5
12.10
คาบ6
13.05
คาบ7
14.00
คาบ8
14.55
คาบ9
15.50
จันทร์ ส33103
อ.วิศวัฒน์
ส33101
อ.พิสิฐ
อ33201
อ.สุพัตรา
ท33101
อ.อันติมา
อังคาร พ33101
อ.กรกานต์
อ33101
อ.สุพัตรา
ง33101
อ.รุ่งรัตน์
ค33205
อ.สุนันทา
พ33221
อ.วรวัชร์
พ33221
อ.วรวัชร์
พุธ ศ33101
อ.วิเชียร
จ33203
อ.ณัฐปวีณ์
ว30115
อ.รัชณิยพร
ว30115
อ.รัชณิยพร
พ33224
อ.ศิริชัย
พ33224
อ.ศิริชัย
พฤหัส ส30285
อ.ดวงพร
ค33205
อ.สุนันทา
ง30244
อ.แว่นฟ้า
ง30244
อ.แว่นฟ้า
พ33222
อ.ศิริชัย
พ33222
อ.ศิริชัย
ศุกร์ อ33101
อ.สุพัตรา
ท33101
อ.อันติมา
ส33101
อ.พิสิฐ
ก33901
อ.กลอยใจ
พ33223
อ.นิกร
พ33223
อ.นิกร

กลับเมนู